Uncategorized

N͙Ó͙N͙G͙:͙ ͙C͙ô͙ ͙g͙á͙i͙ ͙t͙r͙ẻ͙ ͙t͙.͙ử͙ ͙v͙0͙n͙q͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙ắ͙c͙-͙x͙i͙n͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙Q͙u͙ố͙c͙ ͙ở͙ ͙T͙P͙ ͙T͙h͙ủ͙ ͙Đ͙ứ͙c͙

(͙N͙L͙Đ͙O͙)͙ ͙–͙ ͙C͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙a͙n͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙t͙r͙u͙y͙ ͙t͙ì͙m͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙ă͙n͙g͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙v͙ề͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙p͙h͙ụ͙ ͙n͙ữ͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙ắ͙c͙-͙x͙i͙n͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙Q͙u͙ố͙c͙ ͙l͙ê͙n͙ ͙F͙a͙c͙e͙b͙o͙o͙k͙ ͙đ͙ể͙ ͙x͙ử͙ ͙l͙ý͙ ͙n͙g͙h͙i͙ê͙m͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙p͙h͙á͙p͙ ͙l͙u͙ậ͙t͙.͙

͙N͙g͙à͙y͙ ͙1͙8͙-͙8͙,͙ ͙t͙r͙a͙o͙ ͙đ͙ổ͙i͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙p͙h͙ó͙n͙g͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙B͙á͙o͙ ͙N͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙L͙a͙o͙ ͙Đ͙ộ͙n͙g͙,͙ ͙C͙ô͙n͙g͙ ͙a͙n͙ ͙p͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙T͙a͙m͙ ͙B͙ì͙n͙h͙ ͙(͙T͙P͙ ͙T͙h͙ủ͙ ͙Đ͙ứ͙c͙,͙ ͙T͙P͙ ͙H͙C͙M͙)͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙v͙ề͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙p͙h͙ụ͙ ͙n͙ữ͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙ắ͙c͙-͙x͙i͙n͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙Q͙u͙ố͙c͙ ͙ở͙ ͙T͙P͙ ͙T͙h͙ủ͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙đ͙ă͙n͙g͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙m͙ạ͙n͙g͙ ͙x͙ã͙ ͙h͙ộ͙i͙ ͙f͙a͙c͙e͙b͙o͙o͙k͙ ͙l͙à͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙b͙ị͙a͙ ͙đ͙ặ͙t͙.͙

͙”͙S͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙n͙ắ͙m͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙,͙ ͙c͙h͙ú͙n͙g͙ ͙t͙ô͙i͙ ͙đ͙ã͙ ͙p͙h͙ố͙i͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙a͙n͙ ͙n͙i͙n͙h͙ ͙v͙à͙o͙ ͙c͙u͙ộ͙c͙ ͙x͙á͙c͙ ͙m͙i͙n͙h͙,͙ ͙t͙r͙u͙y͙ ͙t͙ì͙m͙ ͙F͙a͙c͙e͙b͙o͙o͙k͙ ͙đ͙ă͙n͙g͙ ͙t͙ả͙i͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙s͙a͙i͙ ͙s͙ự͙ ͙t͙h͙ậ͙t͙.͙ ͙T͙r͙a͙n͙g͙ ͙F͙a͙c͙e͙b͙o͙o͙k͙ ͙n͙à͙y͙ ͙s͙a͙u͙ ͙đ͙ó͙ ͙đ͙ã͙ ͙g͙ỡ͙ ͙b͙à͙i͙ ͙v͙i͙ế͙t͙”͙ ͙-͙ ͙C͙ô͙n͙g͙ ͙a͙n͙ ͙p͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙T͙a͙m͙ ͙B͙ì͙n͙h͙ ͙n͙ó͙i͙.͙ ͙Đ͙ơ͙n͙ ͙v͙ị͙ ͙n͙à͙y͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙t͙h͙ê͙m͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙t͙r͙u͙y͙ ͙t͙ì͙m͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙ă͙n͙g͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙v͙ề͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙p͙h͙ụ͙ ͙n͙ữ͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙ắ͙c͙-͙x͙i͙n͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙Q͙u͙ố͙c͙ ͙l͙ê͙n͙ ͙F͙a͙c͙e͙b͙o͙o͙k͙ ͙đ͙ể͙ ͙x͙ử͙ ͙l͙ý͙ ͙n͙g͙h͙i͙ê͙m͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙p͙h͙á͙p͙ ͙l͙u͙ậ͙t͙.͙

͙T͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙m͙ạ͙n͙g͙ ͙x͙ã͙ ͙h͙ộ͙i͙ ͙F͙a͙c͙e͙b͙o͙o͙k͙ ͙đ͙ă͙n͙g͙ ͙t͙ả͙i͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙k͙è͙m͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙d͙i͙ ͙ả͙n͙h͙ ͙b͙à͙ ͙V͙.͙T͙.͙T͙.͙T͙ ͙(͙5͙0͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙,͙ ͙n͙g͙ụ͙ ͙T͙P͙ ͙T͙h͙ủ͙ ͙Đ͙ứ͙c͙)͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙d͙o͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙ắ͙c͙-͙x͙i͙n͙ ͙n͙g͙ừ͙a͙ ͙C͙o͙v͙i͙d͙-͙1͙9͙.͙ ͙S͙a͙u͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙t͙r͙a͙n͙g͙ ͙F͙a͙n͙p͙a͙g͙e͙ ͙”͙T͙ô͙i͙ ͙L͙à͙ ͙D͙â͙n͙ ͙Q͙u͙ậ͙n͙ ͙8͙”͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙c͙h͙i͙a͙ ͙s͙ẻ͙ ͙l͙ạ͙i͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙n͙ộ͙i͙ ͙d͙u͙n͙g͙:͙ ͙”͙T͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙C͙o͙v͙i͙d͙-͙1͙9͙ ͙T͙Q͙,͙ ͙m͙ọ͙i͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙c͙ả͙n͙h͙ ͙g͙i͙á͙c͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙”͙.͙ ͙T͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙đ͙ă͙n͙g͙ ͙t͙ả͙i͙ ͙đ͙ã͙ ͙g͙â͙y͙ ͙h͙o͙a͙n͙g͙ ͙m͙a͙n͙g͙,͙ ͙l͙o͙ ͙l͙ắ͙n͙g͙,͙ ͙ả͙n͙h͙ ͙h͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙t͙â͙m͙ ͙l͙ý͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙c͙h͙ư͙a͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙n͙g͙ừ͙a͙ ͙v͙ắ͙c͙-͙x͙i͙n͙ ͙C͙o͙v͙i͙d͙-͙1͙9͙.͙

Sự thật thông tin tử vong sau tiêm vắc-xin Trung Quốc ở TP Thủ Đức - Ảnh 1.

C͙ô͙n͙g͙ ͙a͙n͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙t͙r͙u͙y͙ ͙t͙ì͙m͙ ͙t͙r͙a͙n͙g͙ ͙F͙a͙c͙e͙b͙o͙o͙k͙ ͙c͙h͙i͙a͙ ͙s͙ẻ͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙s͙a͙i͙ ͙s͙ự͙ ͙t͙h͙ậ͙t͙

͙N͙g͙a͙y͙ ͙s͙a͙u͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙q͙u͙ả͙n͙ ͙l͙ý͙ ͙t͙r͙a͙n͙g͙ ͙F͙a͙c͙e͙b͙o͙o͙k͙ ͙”͙T͙ô͙i͙ ͙L͙à͙ ͙D͙â͙n͙ ͙Q͙u͙ậ͙n͙ ͙8͙”͙ ͙đ͙ã͙ ͙g͙ỡ͙ ͙b͙à͙i͙ ͙v͙i͙ế͙t͙.͙

͙Ô͙n͙g͙ ͙V͙.͙ ͙(͙c͙h͙ồ͙n͙g͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙b͙à͙ ͙T͙.͙)͙ ͙c͙h͙o͙ ͙h͙a͙y͙ ͙s͙á͙n͙g͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙5͙-͙8͙,͙ ͙v͙ợ͙ ͙c͙h͙ồ͙n͙g͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙k͙h͙u͙ ͙p͙h͙ố͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙U͙B͙N͙D͙ ͙p͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙T͙a͙m͙ ͙B͙ì͙n͙h͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙p͙h͙i͙ế͙u͙ ͙đ͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙n͙g͙ừ͙a͙ ͙v͙ắ͙c͙-͙x͙i͙n͙ ͙C͙o͙v͙i͙d͙-͙1͙9͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙đ͙ị͙a͙ ͙đ͙i͙ể͙m͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙đ͙ị͙a͙ ͙b͙à͙n͙ ͙p͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙.͙ ͙T͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙à͙ ͙k͙h͙i͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙đ͙i͙ể͙m͙ ͙t͙i͙ê͙m͙,͙ ͙c͙á͙n͙ ͙b͙ộ͙ ͙p͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙b͙á͙o͙ ͙r͙õ͙ ͙v͙ắ͙c͙-͙x͙i͙n͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙l͙à͙ ͙l͙o͙ạ͙i͙ ͙A͙s͙t͙r͙a͙Z͙e͙n͙e͙c͙a͙.͙

Sự thật thông tin tử vong sau tiêm vắc-xin Trung Quốc ở TP Thủ Đức - Ảnh 2.

G͙i͙ấ͙y͙ ͙x͙á͙c͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙b͙à͙ ͙T͙.͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙ắ͙c͙-͙x͙i͙n͙ ͙A͙s͙t͙r͙a͙Z͙e͙n͙e͙c͙a͙ ͙v͙à͙o͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙5͙-͙8͙

͙T͙h͙e͙o͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙V͙.͙,͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙x͙o͙n͙g͙,͙ ͙v͙ợ͙ ͙c͙h͙ồ͙n͙g͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙n͙g͙ồ͙i͙ ͙đ͙ợ͙i͙ ͙ở͙ ͙đ͙i͙ể͙m͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙h͙ơ͙n͙ ͙3͙0͙ ͙p͙h͙ú͙t͙ ͙r͙ồ͙i͙ ͙t͙r͙ở͙ ͙v͙ề͙ ͙n͙h͙à͙.͙ ͙S͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙v͙ề͙ ͙n͙h͙à͙ ͙b͙à͙ ͙T͙.͙ ͙v͙ẫ͙n͙ ͙b͙ì͙n͙h͙ ͙t͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙,͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙r͙i͙ệ͙u͙ ͙c͙h͙ứ͙n͙g͙ ͙g͙ì͙.͙ ͙K͙h͙o͙ả͙n͙g͙ ͙1͙0͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙s͙a͙u͙,͙ ͙b͙à͙ ͙T͙.͙ ͙c͙ả͙m͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙k͙h͙ó͙ ͙t͙h͙ở͙ ͙n͙ê͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙c͙h͙ở͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙B͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙T͙P͙ ͙T͙h͙ủ͙ ͙Đ͙ứ͙c͙ ͙c͙ấ͙p͙ ͙c͙ứ͙u͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙q͙u͙a͙ ͙k͙h͙ỏ͙i͙.͙

͙”͙V͙ợ͙ ͙t͙ô͙i͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙h͙a͙n͙h͙ ͙t͙h͙ả͙n͙ ͙r͙a͙ ͙đ͙i͙ ͙r͙ồ͙i͙,͙ ͙t͙ô͙i͙ ͙m͙o͙n͙g͙ ͙m͙ọ͙i͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙ừ͙n͙g͙ ͙v͙i͙ế͙t͙ ͙b͙à͙i͙ ͙s͙a͙i͙ ͙s͙ự͙ ͙t͙h͙ậ͙t͙ ͙r͙ồ͙i͙ ͙c͙h͙i͙a͙ ͙s͙ẻ͙ ͙l͙ê͙n͙ ͙F͙a͙c͙e͙b͙o͙o͙k͙.͙ ͙G͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙c͙h͙ú͙n͙g͙ ͙t͙ô͙i͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙r͙ấ͙t͙ ͙đ͙a͙u͙ ͙đ͙ớ͙n͙,͙ ͙m͙o͙n͙g͙ ͙m͙ọ͙i͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙h͙i͙ể͙u͙ ͙c͙h͙o͙”͙ ͙–͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙V͙.͙ ͙n͙ó͙i͙.͙

͙C͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙a͙n͙ ͙x͙á͙c͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙q͙u͙a͙ ͙g͙i͙á͙m͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙v͙à͙ ͙l͙ấ͙y͙ ͙m͙ẫ͙u͙ ͙x͙é͙t͙ ͙n͙g͙h͙i͙ệ͙m͙,͙ ͙b͙à͙ ͙T͙.͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙x͙á͙c͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙d͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙t͙í͙n͙h͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙S͙A͙R͙S͙ ͙–͙ ͙C͙o͙V͙-͙2͙.͙

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button