Uncategorized

X͙ó͙t͙ ͙x͙a͙:͙ ͙1͙3͙ ͙c͙h͙i͙ế͙n͙ ͙s͙ĩ͙ ͙c͙á͙n͙ ͙b͙ộ͙ ͙b͙ị͙ ͙c͙.͙h͙ô͙n͙ ͙v͙ù͙i͙ ͙d͙ư͙ớ͙i͙ ͙đ͙ố͙n͙g͙ ͙đ͙ổ͙ ͙n͙á͙t͙ ͙k͙h͙i͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙đ͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙đ͙i͙ ͙c͙.͙ư͙’͙u͙ ͙h͙ộ͙

S͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙ì͙m͙ ͙k͙i͙ế͙m͙ ͙t͙i͙ế͙n͙ ͙t͙r͙ì͙n͙h͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙g͙i͙a͙n͙,͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙t͙ố͙i͙ ͙đ͙a͙ ͙l͙ự͙c͙ ͙l͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙n͙ă͙n͙g͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙ì͙m͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙t͙h͙i͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙1͙3͙ ͙B͙ộ͙ ͙q͙u͙ả͙n͙ ͙l͙ý͙,͙ ͙c͙h͙i͙ế͙n͙ ͙s͙ĩ͙ ͙g͙ặ͙p͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙T͙r͙ạ͙m͙ ͙k͙i͙ể͙m͙ ͙l͙â͙m͙ ͙6͙7͙.͙
͙Đ͙ế͙n͙ ͙1͙9͙ ͙g͙i͙ờ͙ ͙2͙0͙ ͙p͙h͙ú͙t͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙1͙5͙-͙1͙0͙,͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙1͙5͙-͙1͙0͙,͙ ͙s͙a͙u͙ ͙3͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙t͙i͙ế͙p͙ ͙c͙ậ͙n͙ ͙v͙à͙ ͙t͙ì͙m͙ ͙k͙i͙ế͙m͙,͙ ͙l͙ự͙c͙ ͙l͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙c͙ứ͙u͙ ͙h͙ộ͙ ͙t͙ì͙m͙ ͙k͙i͙ế͙m͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙1͙3͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙ư͙a͙ ͙r͙a͙ ͙b͙ê͙n͙ ͙n͙g͙o͙à͙i͙.͙ ͙C͙á͙c͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙l͙à͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙b͙ộ͙,͙ ͙c͙h͙i͙ế͙n͙ ͙s͙ĩ͙ ͙x͙á͙c͙ ͙m͙i͙n͙h͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙1͙7͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙b͙ị͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙ở͙ ͙ ͙t͙h͙ủ͙y͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙R͙à͙o͙ ͙T͙r͙ă͙n͙g͙ ͙3͙

Ả͙n͙h͙:͙ ͙Q͙Đ͙N͙D͙ ͙T͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙t͙i͙n͙ ͙b͙á͙o͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙d͙â͙n͙ ͙v͙ề͙ ͙s͙ự͙ ͙c͙ố͙ ͙ở͙ ͙t͙h͙ủ͙y͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙R͙à͙o͙ ͙T͙r͙ă͙n͙g͙ ͙3͙,͙ ͙v͙à͙o͙ ͙l͙ú͙c͙ ͙1͙2͙ ͙g͙i͙ờ͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙1͙2͙-͙1͙0͙ ͙B͙ộ͙ ͙T͙ư͙ ͙l͙ệ͙n͙h͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙4͙ ͙v͙à͙ ͙U͙B͙N͙D͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙T͙h͙ừ͙a͙ ͙T͙h͙i͙ê͙n͙ ͙–͙ ͙H͙u͙ế͙ ͙t͙ổ͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙k͙i͙ể͙m͙ ͙t͙r͙a͙,͙ ͙t͙h͙a͙m͙ ͙k͙h͙ả͙o͙ ͙S͙á͙t͙ ͙h͙ạ͙c͙h͙ ͙đ͙ể͙ ͙x͙á͙c͙ ͙m͙i͙n͙h͙,͙ ͙k͙i͙ể͙m͙ ͙t͙r͙a͙ ͙v͙à͙ ͙c͙ó͙ ͙p͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙p͙h͙á͙p͙ ͙c͙ứ͙u͙ ͙h͙ộ͙ ͙c͙ứ͙u͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙k͙ị͙p͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙,͙ ͙n͙h͙ó͙m͙ ͙c͙ó͙ ͙2͙1͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙.͙T͙ố͙i͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙1͙2͙-͙1͙0͙,͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙đ͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙d͙i͙ ͙c͙h͙u͙y͙ể͙n͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙,͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙ạ͙m͙ ͙n͙g͙h͙ỉ͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙T͙r͙ạ͙m͙ ͙q͙u͙ả͙n͙ ͙l͙ý͙ ͙b͙ả͙o͙ ͙v͙ệ͙ ͙r͙ừ͙n͙g͙ ͙6͙7͙.͙ ͙V͙à͙o͙ ͙l͙ú͙c͙ ͙0͙ ͙g͙i͙ờ͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙1͙3͙-͙1͙0͙ ͙l͙à͙m͙ ͙c͙ố͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙k͙h͙u͙ ͙v͙ự͙c͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙t͙ạ͙m͙ ͙n͙g͙h͙ỉ͙,͙ ͙c͙ó͙ ͙8͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙h͙o͙á͙t͙ ͙k͙h͙ỏ͙i͙ ͙k͙h͙u͙ ͙v͙ự͙c͙,͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙1͙3͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙g͙ặ͙p͙ ͙n͙ạ͙n͙

D͙a͙n͙h͙ ͙s͙á͙c͙h͙ ͙1͙3͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙t͙ì͙m͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙g͙ồ͙m͙ ͙c͙ó͙:͙

͙1͙.͙ ͙T͙h͙i͙ế͙u͙ ͙t͙ư͙ớ͙n͙g͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙M͙a͙n͙,͙ ͙P͙h͙ó͙ ͙t͙ư͙ ͙l͙ệ͙n͙h͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙4͙
͙2͙.͙ ͙Đ͙ạ͙i͙ ͙t͙á͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙H͙ữ͙u͙ ͙H͙ù͙n͙g͙,͙ ͙P͙h͙ó͙ ͙c͙ụ͙c͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙C͙ụ͙c͙ ͙Q͙u͙ả͙n͙ ͙l͙ý͙,͙ ͙Ứ͙n͙g͙ ͙d͙ụ͙n͙g͙,͙ ͙B͙ộ͙ ͙Q͙u͙ố͙c͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙
͙3͙.͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙t͙á͙ ͙B͙ù͙i͙ ͙P͙h͙i͙ ͙C͙ô͙n͙g͙,͙ ͙P͙h͙ó͙ ͙c͙h͙ủ͙ ͙n͙h͙i͙ệ͙m͙ ͙H͙ậ͙u͙ ͙c͙ầ͙n͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙4͙.͙

͙4͙.͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙t͙á͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙T͙i͙ế͙n͙ ͙D͙ũ͙n͙g͙,͙ ͙P͙h͙ó͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙P͙h͙ò͙n͙g͙ ͙T͙á͙c͙ ͙c͙h͙i͙ế͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙4͙.͙
͙5͙.͙ ͙T͙h͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙t͙á͙ ͙H͙o͙à͙n͙g͙ ͙M͙a͙i͙ ͙V͙u͙i͙,͙ ͙P͙h͙ó͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙P͙h͙ò͙n͙g͙ ͙x͙e͙ ͙–͙ ͙C͙ụ͙c͙ ͙K͙ỹ͙ ͙t͙h͙u͙ậ͙t͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙4͙.͙
͙6͙.͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙t͙á͙ ͙L͙ê͙ ͙T͙ấ͙t͙ ͙T͙h͙ắ͙n͙g͙,͙ ͙P͙h͙ó͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙,͙ ͙T͙h͙a͙m͙ ͙m͙ư͙u͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙L͙ữ͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙T͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙8͙0͙,͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙4͙.͙

7͙.͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙t͙á͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙M͙i͙n͙h͙ ͙H͙ả͙i͙,͙ ͙P͙h͙ó͙ ͙t͙h͙a͙m͙ ͙m͙ư͙u͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙,͙ ͙B͙ộ͙ ͙C͙H͙Q͙S͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙T͙h͙ừ͙a͙ ͙T͙h͙i͙ê͙n͙-͙H͙u͙ế͙.͙
͙8͙.͙ ͙Đ͙ạ͙i͙ ͙ú͙y͙ ͙T͙ô͙n͙ ͙T͙h͙ấ͙t͙ ͙B͙ả͙o͙ ͙P͙h͙ú͙c͙,͙ ͙T͙r͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙B͙a͙n͙ ͙C͙ô͙n͙g͙ ͙b͙i͙n͙h͙,͙ ͙P͙h͙ò͙n͙g͙ ͙T͙h͙a͙m͙ ͙m͙ư͙u͙,͙ ͙B͙ộ͙ ͙C͙H͙Q͙S͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙T͙h͙ừ͙a͙ ͙T͙h͙i͙ê͙n͙-͙H͙u͙ế͙
͙9͙.͙ ͙Đ͙ạ͙i͙ ͙ú͙y͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙C͙ả͙n͙h͙ ͙C͙ư͙ờ͙n͙g͙,͙ ͙Đ͙ạ͙i͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙,͙ ͙Đ͙ạ͙i͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙6͙,͙ ͙T͙i͙ể͙u͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙2͙,͙ ͙L͙ữ͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙T͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙8͙0͙,͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙4͙.͙
͙1͙0͙.͙ ͙T͙h͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙ú͙y͙ ͙Q͙N͙C͙N͙ ͙Đ͙i͙n͙h͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙,͙ ͙Đ͙à͙i͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙1͙5͙W͙,͙ ͙Đ͙ạ͙i͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙6͙,͙ ͙T͙i͙ể͙u͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙2͙,͙ ͙L͙ữ͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙T͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙8͙0͙,͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙k͙h͙u͙ ͙4͙.͙
͙1͙1͙.͙ ͙T͙h͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙ú͙y͙ ͙Q͙N͙C͙N͙ ͙T͙r͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙A͙n͙h͙ ͙Q͙u͙ố͙c͙,͙ ͙N͙h͙â͙n͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙b͙á͙o͙ ͙c͙h͙i͙ế͙n͙ ͙d͙ị͙c͙h͙,͙ ͙P͙h͙ò͙n͙g͙ ͙T͙h͙a͙m͙ ͙m͙ư͙u͙,͙ ͙B͙ộ͙ ͙C͙H͙Q͙S͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙T͙h͙ừ͙a͙ ͙T͙h͙i͙ê͙n͙-͙H͙u͙ế͙.͙

1͙2͙.͙ ͙Ô͙n͙g͙ ͙N͙g͙u͙y͙ễ͙n͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙B͙ì͙n͙h͙,͙ ͙C͙h͙ủ͙ ͙t͙ị͙c͙h͙ ͙U͙B͙N͙D͙ ͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙P͙h͙o͙n͙g͙ ͙Đ͙i͙ề͙n͙ ͙(͙T͙h͙ừ͙a͙ ͙T͙h͙i͙ê͙n͙ ͙–͙ ͙H͙u͙ế͙)͙.͙
͙1͙3͙.͙ ͙Ô͙n͙g͙ ͙P͙h͙ạ͙m͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙H͙ư͙ớ͙n͙g͙,͙ ͙T͙r͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙ ͙T͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙–͙ ͙T͙u͙y͙ê͙n͙ ͙t͙r͙u͙y͙ề͙n͙ ͙T͙ỉ͙n͙h͙ ͙ủ͙y͙ ͙T͙h͙ừ͙a͙ ͙T͙h͙i͙ê͙n͙ ͙–͙ ͙H͙u͙ế͙.͙
͙H͙i͙ệ͙n͙ ͙c͙á͙c͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙s͙ự͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙đ͙ư͙a͙ ͙v͙ề͙ ͙B͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙Q͙u͙â͙n͙ ͙Y͙ ͙2͙6͙8͙ ͙(͙T͙P͙ ͙H͙u͙ế͙)͙.͙
͙D͙ự͙ ͙k͙i͙ế͙n͙,͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙n͙h͙à͙ ͙t͙a͙n͙g͙ ͙l͙ễ͙ ͙B͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙n͙à͙y͙ ͙s͙ẽ͙ ͙d͙i͙ễ͙n͙ ͙r͙a͙ ͙l͙ễ͙ ͙t͙r͙u͙y͙ ͙đ͙i͙ệ͙u͙ ͙c͙h͙u͙n͙g͙ ͙c͙h͙o͙ ͙c͙á͙c͙ ͙c͙h͙i͙ế͙n͙ ͙s͙ĩ͙ ͙b͙ộ͙ ͙m͙ô͙n͙.͙ ͙

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button