Uncategorized

V͙i͙ệ͙t͙ ͙N͙a͙m͙:͙ ͙T͙h͙ê͙m͙ ͙2͙ ͙C͙a͙ ͙P͙h͙ả͙n͙ ͙Ứ͙n͙q͙ ͙N͙ặ͙n͙q͙ ͙K͙h͙i͙ ͙T͙i͙ê͙m͙ ͙V͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙A͙s͙t͙r͙a͙Z͙e͙n͙e͙c͙a͙

M͙ộ͙t͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙y͙ ͙t͙ế͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙A͙s͙t͙r͙a͙Z͙e͙n͙e͙c͙a͙ ͙C͙o͙v͙i͙d͙-͙1͙9͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙B͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙B͙ệ͙n͙h͙ ͙N͙h͙i͙ệ͙t͙ ͙đ͙ớ͙i͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙H͙à͙ ͙N͙ộ͙i͙,͙ ͙V͙i͙ệ͙t͙ ͙N͙a͙m͙

͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙V͙i͙ệ͙t͙ ͙N͙a͙m͙ ͙đ͙ư͙a͙ ͙t͙i͙n͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙h͙ê͙m͙ ͙h͙a͙i͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙b͙ị͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙ứ͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙C͙o͙v͙i͙d͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙A͙s͙t͙r͙a͙Z͙e͙n͙e͙c͙a͙,͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙c͙h͙ẩ͙n͙ ͙đ͙o͙á͙n͙ ͙s͙ố͙c͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙v͙ệ͙ ͙đ͙ộ͙ ͙3͙.͙

͙T͙i͙n͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙x͙u͙ấ͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙d͙ấ͙u͙ ͙h͙i͙ệ͙u͙ ͙c͙h͙ó͙n͙g͙ ͙m͙ặ͙t͙,͙ ͙b͙ồ͙n͙ ͙c͙h͙ồ͙n͙,͙ ͙k͙h͙ó͙ ͙c͙h͙ị͙u͙ ͙x͙u͙ấ͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙v͙ò͙n͙g͙ ͙3͙0͙ ͙p͙h͙ú͙t͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙i͙ê͙m͙.͙ ͙T͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙l͙ạ͙i͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙c͙h͙ẩ͙n͙ ͙đ͙o͙á͙n͙ ͙s͙ố͙c͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙v͙ệ͙ ͙đ͙ộ͙ ͙3͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙d͙ấ͙u͙ ͙h͙i͙ệ͙u͙ ͙b͙a͙n͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙s͙ố͙t͙,͙ ͙r͙é͙t͙ ͙r͙u͙n͙ ͙k͙è͙m͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙c͙o͙ ͙q͙u͙ắ͙p͙,͙ ͙t͙ê͙ ͙b͙ì͙ ͙t͙a͙y͙ ͙x͙u͙ấ͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙8͙ ͙g͙i͙ờ͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙i͙ê͙m͙.͙

͙Đ͙â͙y͙ ͙l͙à͙ ͙c͙a͙ ͙s͙ố͙c͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙v͙ệ͙,͙ ͙l͙à͙n͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙ứ͙n͙g͙ ͙n͙ặ͙n͙g͙ ͙n͙h͙ấ͙t͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙ủ͙n͙g͙,͙ ͙g͙h͙i͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙V͙i͙ệ͙t͙ ͙N͙a͙m͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙n͙g͙ừ͙a͙ ͙C͙o͙v͙i͙d͙-͙1͙9͙.͙

͙C͙ả͙ ͙2͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙n͙à͙y͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙v͙à͙ ͙x͙ử͙ ͙t͙r͙í͙ ͙k͙ị͙p͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙đ͙ú͙n͙g͙ ͙q͙u͙y͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙,͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙s͙ứ͙c͙ ͙k͙h͙o͙ẻ͙ ͙đ͙ã͙ ͙ổ͙n͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙.͙

͙N͙h͙ư͙ ͙v͙ậ͙y͙,͙ ͙t͙í͙n͙h͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙n͙a͙y͙,͙ ͙V͙i͙ệ͙t͙ ͙N͙a͙m͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙C͙o͙v͙i͙d͙-͙1͙9͙ ͙c͙h͙o͙ ͙1͙1͙.͙0͙6͙5͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙l͙à͙ ͙c͙á͙n͙ ͙b͙ộ͙,͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙y͙ ͙t͙ế͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙t͙r͙ự͙c͙ ͙t͙i͙ế͙p͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙ị͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙C͙o͙v͙i͙d͙-͙1͙9͙.͙ ͙B͙á͙o͙ ͙L͙a͙o͙ ͙Đ͙ộ͙n͙g͙,͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙s͙ố͙ ͙c͙á͙c͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙,͙ ͙đ͙ã͙ ͙c͙ó͙ ͙1͙3͙ ͙c͙a͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙ứ͙n͙g͙ ͙đ͙ộ͙ ͙2͙ ͙v͙à͙ ͙đ͙ộ͙ ͙3͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙đ͙ã͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙x͙ử͙ ͙l͙ý͙ ͙k͙ị͙p͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙.͙

͙T͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙C͙ụ͙c͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙D͙ự͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙ ͙(͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙)͙ ͙c͙ó͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙g͙ử͙i͙ ͙S͙ở͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙T͙P͙ ͙H͙C͙M͙,͙ ͙H͙ả͙i͙ ͙P͙h͙ò͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙G͙i͙a͙ ͙L͙a͙i͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙,͙ ͙l͙à͙m͙ ͙r͙õ͙ ͙n͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙1͙2͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙ứ͙n͙g͙ ͙n͙ặ͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙ ͙C͙o͙v͙i͙d͙-͙1͙9͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙A͙s͙t͙r͙a͙Z͙e͙n͙e͙c͙a͙.͙

͙V͙ề͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙ở͙ ͙V͙i͙ệ͙t͙ ͙N͙a͙m͙,͙ ͙s͙á͙n͙g͙ ͙n͙a͙y͙,͙ ͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙g͙h͙i͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙t͙h͙ê͙m͙ ͙c͙a͙ ͙m͙ắ͙c͙ ͙C͙o͙v͙i͙d͙-͙1͙9͙ ͙m͙ớ͙i͙,͙ ͙t͙ổ͙n͙g͙ ͙s͙ố͙ ͙c͙a͙ ͙n͙h͙i͙ễ͙m͙ ͙v͙ẫ͙n͙ ͙l͙à͙ ͙2͙.͙5͙5͙4͙.͙

͙T͙r͙o͙n͙g͙ ͙d͙i͙ễ͙n͙ ͙b͙i͙ế͙n͙ ͙k͙h͙á͙c͙,͙ ͙h͙à͙n͙g͙ ͙l͙o͙ạ͙t͙ ͙q͙u͙ố͙c͙ ͙g͙i͙a͙ ͙c͙h͙â͙u͙ ͙Â͙u͙ ͙v͙à͙ ͙T͙h͙á͙i͙ ͙L͙a͙n͙ ͙t͙u͙y͙ê͙n͙ ͙b͙ố͙ ͙t͙ạ͙m͙ ͙n͙g͙ừ͙n͙g͙ ͙t͙r͙i͙ể͙n͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙C͙o͙v͙i͙d͙-͙1͙9͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙h͙ã͙n͙g͙ ͙A͙s͙t͙r͙a͙Z͙e͙n͙e͙c͙a͙ ͙k͙h͙i͙ ͙x͙u͙ấ͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙s͙ố͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙b͙ị͙ ͙c͙h͙ứ͙n͙g͙ ͙m͙á͙u͙ ͙đ͙ô͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙ủ͙n͙g͙.͙

͙C͙ụ͙ ͙t͙h͙ể͙,͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙b͙u͙ổ͙i͙ ͙h͙ọ͙p͙ ͙b͙á͙o͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙1͙2͙/͙3͙,͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙P͙i͙y͙a͙s͙a͙k͙o͙l͙ ͙S͙a͙k͙o͙l͙s͙a͙t͙a͙y͙a͙d͙o͙r͙n͙,͙ ͙c͙ố͙ ͙v͙ấ͙n͙ ͙ủ͙y͙ ͙b͙a͙n͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙C͙o͙v͙i͙d͙-͙1͙9͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙c͙h͙í͙n͙h͙ ͙p͙h͙ủ͙ ͙T͙h͙á͙i͙ ͙L͙a͙n͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙b͙i͙ể͙u͙:͙ ͙“͙T͙u͙y͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙A͙s͙t͙r͙a͙Z͙e͙n͙e͙c͙a͙ ͙t͙ố͙t͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙c͙á͙c͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙c͙h͙â͙u͙ ͙Â͙u͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙ạ͙m͙ ͙n͙g͙ừ͙n͙g͙ ͙s͙ử͙ ͙d͙ụ͙n͙g͙.͙ ͙D͙o͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙c͙h͙ú͙n͙g͙ ͙t͙ô͙i͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙t͙ạ͙m͙ ͙h͙o͙ã͙n͙ ͙t͙r͙i͙ể͙n͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙n͙à͙y͙”͙.͙

͙T͙h͙á͙i͙ ͙L͙a͙n͙ ͙l͙à͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙t͙i͙ê͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙Đ͙ô͙n͙g͙ ͙N͙a͙m͙ ͙Á͙ ͙h͙o͙ã͙n͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙A͙s͙t͙r͙a͙Z͙e͙n͙e͙c͙a͙ ͙d͙o͙ ͙l͙o͙ ͙n͙g͙ạ͙i͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙v͙ề͙ ͙c͙á͙c͙ ͙c͙a͙ ͙đ͙ô͙n͙g͙ ͙m͙á͙u͙ ͙n͙g͙h͙i͙ê͙m͙ ͙t͙r͙ọ͙n͙g͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙c͙h͙â͙u͙ ͙Â͙u͙.͙

͙N͙G͙U͙Ồ͙N͙ ͙H͙Ì͙N͙H͙ ͙Ả͙N͙H͙,͙G͙E͙T͙T͙Y͙ ͙I͙M͙A͙G͙E͙S͙

͙C͙á͙c͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙k͙h͙á͙c͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙k͙h͙u͙ ͙v͙ự͙c͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙P͙h͙i͙l͙i͙p͙p͙i͙n͙e͙s͙,͙ ͙I͙n͙d͙o͙n͙e͙s͙i͙a͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙b͙á͙o͙ ͙v͙ẫ͙n͙ ͙t͙i͙ế͙p͙ ͙t͙ụ͙c͙ ͙k͙ế͙ ͙h͙o͙ạ͙c͙h͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙ủ͙n͙g͙ ͙v͙ì͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙q͙u͙ả͙n͙ ͙l͙ý͙ ͙d͙ư͙ợ͙c͙ ͙p͙h͙ẩ͙m͙ ͙đ͙ã͙ ͙c͙h͙o͙ ͙p͙h͙é͙p͙.͙

͙T͙u͙y͙ê͙n͙ ͙b͙ố͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙c͙h͙í͙n͙h͙ ͙p͙h͙ủ͙ ͙T͙h͙á͙i͙ ͙L͙a͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙đ͙ư͙a͙ ͙r͙a͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙Á͙o͙,͙ ͙Đ͙a͙n͙ ͙M͙ạ͙c͙h͙,͙ ͙E͙s͙t͙o͙n͙i͙a͙,͙ ͙I͙c͙e͙l͙a͙n͙d͙,͙ ͙L͙a͙t͙v͙i͙a͙,͙ ͙L͙i͙t͙h͙u͙a͙n͙i͙a͙,͙ ͙L͙u͙x͙e͙m͙b͙o͙u͙r͙g͙,͙ ͙N͙a͙ ͙U͙y͙,͙ ͙R͙o͙m͙a͙n͙i͙a͙ ͙v͙à͙ ͙Ý͙ ͙q͙u͙y͙ế͙t͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙t͙ạ͙m͙ ͙n͙g͙ừ͙n͙g͙ ͙s͙ử͙ ͙d͙ụ͙n͙g͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙A͙s͙t͙r͙a͙Z͙e͙n͙e͙c͙a͙ ͙v͙ì͙ ͙c͙á͙c͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙b͙ị͙ ͙m͙á͙u͙ ͙đ͙ô͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙ủ͙n͙g͙.͙

͙H͙à͙ ͙L͙a͙n͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙v͙ừ͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙n͙à͙y͙.͙

͙R͙i͙ê͙n͙g͙ ͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙P͙h͙á͙p͙ ͙v͙ẫ͙n͙ ͙t͙i͙ế͙p͙ ͙t͙ụ͙c͙ ͙t͙r͙i͙ể͙n͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙A͙s͙t͙r͙a͙Z͙e͙n͙e͙c͙a͙ ͙v͙à͙ ͙n͙ó͙i͙:͙ ͙“͙L͙ợ͙i͙ ͙í͙c͙h͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙A͙s͙t͙r͙a͙Z͙e͙n͙e͙c͙a͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙đ͙á͙n͙h͙ ͙g͙i͙á͙ ͙l͙à͙ ͙c͙a͙o͙ ͙h͙ơ͙n͙ ͙c͙á͙c͙ ͙n͙g͙u͙y͙ ͙c͙ơ͙ ͙v͙à͙o͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙đ͙i͙ể͙m͙ ͙n͙à͙y͙”͙.͙

͙C͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙D͙ư͙ợ͙c͙ ͙p͙h͙ẩ͙m͙ ͙c͙h͙â͙u͙ ͙Â͙u͙ ͙(͙E͙M͙A͙)͙ ͙–͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙t͙i͙ế͙n͙ ͙h͙à͙n͙h͙ ͙x͙e͙m͙ ͙x͙é͙t͙ ͙c͙á͙c͙ ͙s͙ự͙ ͙c͙ố͙ ͙v͙ề͙ ͙m͙á͙u͙ ͙đ͙ô͙n͙g͙ ͙–͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙l͙ợ͙i͙ ͙í͙c͙h͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙c͙a͙o͙ ͙h͙ơ͙n͙ ͙r͙ủ͙i͙ ͙r͙o͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙ó͙.͙

͙E͙M͙A͙ ͙l͙ư͙u͙ ͙ý͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙h͙a͙i͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙x͙u͙ấ͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙h͙u͙y͙ế͙t͙ ͙k͙h͙ố͙i͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙.͙ ͙“͙C͙h͙ư͙a͙ ͙c͙ó͙ ͙b͙ằ͙n͙g͙ ͙c͙h͙ứ͙n͙g͙ ͙n͙à͙o͙ ͙c͙h͙o͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙ủ͙n͙g͙ ͙l͙à͙ ͙n͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙d͙ẫ͙n͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙t͙r͙ạ͙n͙g͙ ͙n͙à͙y͙.͙ ͙N͙ó͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙l͙i͙ệ͙t͙ ͙k͙ê͙ ͙l͙à͙ ͙t͙á͙c͙ ͙d͙ụ͙n͙g͙ ͙p͙h͙ụ͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙”͙,͙ ͙E͙M͙A͙ ͙c͙h͙o͙ ͙h͙a͙y͙.͙

͙V͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙C͙o͙v͙i͙d͙-͙1͙9͙ ͙d͙o͙ ͙h͙ã͙n͙g͙ ͙A͙s͙t͙r͙a͙Z͙e͙n͙e͙c͙a͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙t͙á͙c͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙t͙r͙i͙ể͙n͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙Đ͙ạ͙i͙ ͙h͙ọ͙c͙ ͙O͙x͙f͙o͙r͙d͙ ͙đ͙ã͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙p͙h͙ê͙ ͙d͙u͙y͙ệ͙t͙ ͙s͙ử͙ ͙d͙ụ͙n͙g͙ ͙k͙h͙ẩ͙n͙ ͙c͙ấ͙p͙ ͙h͙o͙ặ͙c͙ ͙l͙ư͙u͙ ͙h͙à͙n͙h͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙t͙h͙ị͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙h͙ơ͙n͙ ͙5͙0͙ ͙q͙u͙ố͙c͙ ͙g͙i͙a͙,͙ ͙g͙ồ͙m͙ ͙A͙n͙h͙ ͙v͙à͙ ͙L͙i͙ê͙n͙ ͙m͙i͙n͙h͙ ͙c͙h͙â͙u͙ ͙Â͙u͙ ͙(͙E͙U͙)͙.͙

͙B͙B͙C͙

͙Đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙n͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙1͙2͙ ͙c͙a͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙ứ͙n͙g͙ ͙n͙ặ͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙A͙s͙t͙r͙a͙Z͙e͙n͙e͙c͙a͙

͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙đ͙ã͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙s͙ố͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙v͙ề͙ ͙c͙á͙c͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙ứ͙n͙g͙ ͙n͙ặ͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙C͙O͙V͙I͙D͙-͙1͙9͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙H͙ả͙i͙ ͙P͙h͙ò͙n͙g͙,͙ ͙T͙P͙ ͙H͙ồ͙ ͙C͙h͙í͙ ͙M͙i͙n͙h͙,͙ ͙G͙i͙a͙ ͙L͙a͙i͙ ͙v͙à͙ ͙y͙ê͙u͙ ͙c͙ầ͙u͙ ͙S͙ở͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙3͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙l͙ậ͙p͙ ͙H͙ộ͙i͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙,͙ ͙đ͙á͙n͙h͙ ͙g͙i͙á͙ ͙r͙õ͙ ͙n͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙.͙

͙C͙ụ͙c͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙D͙ự͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙ ͙(͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙)͙ ͙v͙ừ͙a͙ ͙c͙ó͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙ ͙g͙ử͙i͙ ͙c͙á͙c͙ ͙G͙i͙á͙m͙ ͙đ͙ố͙c͙ ͙S͙ở͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙:͙ ͙T͙P͙ ͙H͙ồ͙ ͙C͙h͙í͙ ͙M͙i͙n͙h͙,͙ ͙T͙P͙ ͙H͙ả͙i͙ ͙P͙h͙ò͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙G͙i͙a͙ ͙L͙a͙i͙ ͙b͙á͙o͙ ͙c͙á͙o͙ ͙v͙ề͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙,͙ ͙đ͙á͙n͙h͙ ͙g͙i͙á͙,͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙n͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙t͙a͙i͙ ͙b͙i͙ế͙n͙ ͙n͙ặ͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙ủ͙n͙g͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙C͙O͙V͙I͙D͙-͙1͙9͙.͙

͙T͙h͙e͙o͙ ͙v͙ă͙n͙ ͙b͙ả͙n͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙C͙ụ͙c͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙d͙ự͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙,͙ ͙đ͙ã͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙s͙ố͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙v͙ề͙ ͙c͙á͙c͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙ứ͙n͙g͙ ͙n͙ặ͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙C͙O͙V͙I͙D͙-͙1͙9͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙H͙ả͙i͙ ͙P͙h͙ò͙n͙g͙,͙ ͙T͙P͙ ͙H͙ồ͙ ͙C͙h͙í͙ ͙M͙i͙n͙h͙,͙ ͙G͙i͙a͙ ͙L͙a͙i͙.͙ ͙T͙h͙e͙o͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙y͙ê͙u͙ ͙c͙ầ͙u͙ ͙3͙ ͙c͙ơ͙ ͙s͙ở͙ ͙y͙ ͙t͙ế͙ ͙k͙h͙ẩ͙n͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙x͙á͙c͙ ͙m͙i͙n͙h͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙,͙ ͙l͙ậ͙p͙ ͙H͙ộ͙i͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙ ͙đ͙á͙n͙h͙ ͙g͙i͙á͙ ͙t͙a͙i͙ ͙b͙i͙ế͙n͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙ủ͙n͙g͙,͙ ͙k͙ế͙t͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙ ͙n͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙c͙á͙c͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙t͙a͙i͙ ͙b͙i͙ế͙n͙ ͙n͙ặ͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙à͙ ͙t͙r͙i͙ể͙n͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙c͙á͙c͙ ͙h͙o͙ạ͙t͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙q͙u͙y͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙.͙

͙Đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙b͙i͙ế͙t͙,͙ ͙c͙á͙c͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙g͙ặ͙p͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙ứ͙n͙g͙ ͙n͙à͙y͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙đ͙ã͙ ͙ổ͙n͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙.͙

͙T͙h͙e͙o͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙i͙n͙ ͙t͙ừ͙ ͙C͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙t͙r͙ì͙n͙h͙ ͙T͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙ủ͙n͙g͙ ͙m͙ở͙ ͙r͙ộ͙n͙g͙ ͙q͙u͙ố͙c͙ ͙g͙i͙a͙,͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙c͙u͙ố͙i͙ ͙g͙i͙ờ͙ ͙c͙h͙i͙ề͙u͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙1͙2͙/͙3͙,͙ ͙t͙ổ͙n͙g͙ ͙c͙ộ͙n͙g͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙h͙ự͙c͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙C͙O͙V͙I͙D͙-͙1͙9͙ ͙c͙h͙o͙ ͙5͙.͙2͙4͙8͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙l͙à͙ ͙c͙á͙n͙ ͙b͙ộ͙,͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙y͙ ͙t͙ế͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙t͙r͙ự͙c͙ ͙t͙i͙ế͙p͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙ị͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙C͙O͙V͙I͙D͙-͙1͙9͙,͙ ͙c͙á͙c͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙y͙ ͙t͙ế͙ ͙t͙h͙ự͙c͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙c͙á͙c͙ ͙n͙h͙i͙ệ͙m͙ ͙v͙ụ͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙l͙ấ͙y͙ ͙m͙ẫ͙u͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙p͙h͙ẩ͙m͙,͙ ͙x͙é͙t͙ ͙n͙g͙h͙i͙ệ͙m͙,͙ ͙t͙r͙u͙y͙ ͙v͙ế͙t͙,͙ ͙t͙h͙à͙n͙h͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙c͙á͙c͙ ͙t͙ổ͙ ͙C͙O͙V͙I͙D͙-͙1͙9͙ ͙c͙ộ͙n͙g͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙.͙

͙B͙a͙ ͙đ͙ị͙a͙ ͙p͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙m͙ớ͙i͙ ͙t͙r͙i͙ể͙n͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙t͙ừ͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙1͙2͙/͙3͙ ͙g͙ồ͙m͙ ͙T͙P͙ ͙Đ͙à͙ ͙N͙ẵ͙n͙g͙,͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙H͙ò͙a͙ ͙B͙ì͙n͙h͙,͙ ͙K͙h͙á͙n͙h͙ ͙H͙ò͙a͙.͙ ͙C͙á͙c͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙l͙ạ͙i͙ ͙t͙h͙u͙ộ͙c͙ ͙k͙ế͙ ͙h͙o͙ạ͙c͙h͙ ͙đ͙ợ͙t͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙k͙h͙ẩ͙n͙ ͙t͙r͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙t͙ổ͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙t͙ậ͙p͙ ͙h͙u͙ấ͙n͙,͙ ͙t͙h͙ự͙c͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙t͙á͙c͙ ͙c͙h͙u͙ẩ͙n͙ ͙b͙ị͙ ͙c͙h͙o͙ ͙t͙r͙i͙ể͙n͙ ͙k͙h͙a͙i͙.͙

͙D͙ự͙ ͙k͙i͙ế͙n͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙t͙u͙ầ͙n͙ ͙t͙ớ͙i͙ ͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙Q͙u͙ả͙n͙g͙ ͙N͙i͙n͙h͙,͙ ͙Đ͙i͙ệ͙n͙ ͙B͙i͙ê͙n͙,͙ ͙Đ͙ồ͙n͙g͙ ͙T͙h͙á͙p͙ ͙s͙ẽ͙ ͙b͙ắ͙t͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙t͙r͙i͙ể͙n͙ ͙k͙h͙a͙i͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙C͙O͙V͙I͙D͙-͙1͙9͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙đ͙ị͙a͙ ͙b͙à͙n͙.͙

T͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙A͙s͙t͙r͙a͙Z͙e͙n͙e͙c͙a͙ ͙c͙h͙o͙ ͙c͙á͙n͙ ͙b͙ộ͙ ͙y͙ ͙t͙ế͙ ͙B͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙T͙h͙a͙n͙h͙ ͙N͙h͙à͙n͙,͙ ͙H͙à͙ ͙N͙ộ͙i͙

͙T͙h͙e͙o͙ ͙b͙á͙o͙ ͙c͙á͙o͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙D͙ự͙ ͙á͙n͙ ͙T͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙ủ͙n͙g͙ ͙m͙ở͙ ͙r͙ộ͙n͙g͙ ͙q͙u͙ố͙c͙ ͙g͙i͙a͙,͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙g͙ầ͙n͙ ͙1͙.͙6͙0͙0͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙t͙i͙ê͙n͙ ͙(͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙g͙i͙a͙n͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙t͙ừ͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙8͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙1͙1͙-͙3͙)͙,͙ ͙c͙ó͙ ͙4͙1͙0͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙c͙ó͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙ứ͙n͙g͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙,͙ ͙c͙h͙i͙ế͙m͙ ͙t͙ỉ͙ ͙l͙ệ͙ ͙2͙6͙%͙;͙ ͙1͙1͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙p͙h͙ả͙i͙ ͙x͙ử͙ ͙t͙r͙í͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙n͙ổ͙i͙ ͙m͙à͙y͙ ͙đ͙a͙y͙,͙ ͙p͙h͙ù͙ ͙m͙ạ͙c͙h͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙c͙h͙ỗ͙ ͙t͙i͙ê͙m͙,͙ ͙k͙h͙ó͙ ͙t͙h͙ở͙,͙ ͙k͙ẹ͙t͙ ͙h͙u͙y͙ế͙t͙ ͙á͙p͙.͙.͙.͙ ͙c͙h͙i͙ế͙m͙ ͙t͙ỉ͙ ͙l͙ệ͙ ͙0͙,͙7͙%͙ ͙(͙g͙ồ͙m͙ ͙6͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙B͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙B͙ệ͙n͙h͙ ͙n͙h͙i͙ệ͙t͙ ͙đ͙ớ͙i͙ ͙T͙P͙ ͙H͙ồ͙ ͙C͙h͙í͙ ͙M͙i͙n͙h͙,͙ ͙4͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙T͙r͙u͙n͙g͙ ͙t͙â͙m͙ ͙K͙i͙ể͙m͙ ͙s͙o͙á͙t͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙t͙ậ͙t͙ ͙H͙ả͙i͙ ͙P͙h͙ò͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙1͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙G͙i͙a͙ ͙L͙a͙i͙)͙.͙

͙T͙h͙e͙o͙ ͙b͙á͙o͙ ͙c͙á͙o͙ ͙n͙h͙a͙n͙h͙ ͙t͙ừ͙ ͙c͙á͙c͙ ͙đ͙i͙ể͙m͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙ủ͙n͙g͙,͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙1͙2͙/͙3͙,͙ ͙D͙ự͙ ͙á͙n͙ ͙T͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙ủ͙n͙g͙ ͙M͙ở͙ ͙r͙ộ͙n͙g͙ ͙g͙h͙i͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙1͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙ứ͙n͙g͙ ͙c͙h͙ẩ͙n͙ ͙đ͙o͙á͙n͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙v͙ệ͙ ͙đ͙ộ͙ ͙I͙I͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙B͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙H͙ữ͙u͙ ͙n͙g͙h͙ị͙ ͙V͙i͙ệ͙t͙ ͙T͙i͙ệ͙p͙ ͙c͙ơ͙ ͙s͙ở͙ ͙2͙.͙ ͙T͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙n͙à͙y͙ ͙x͙u͙ấ͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙r͙i͙ệ͙u͙ ͙c͙h͙ứ͙n͙g͙ ͙3͙0͙ ͙p͙h͙ú͙t͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙,͙ ͙đ͙ã͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙v͙à͙ ͙x͙ử͙ ͙t͙r͙í͙ ͙k͙ị͙p͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙đ͙ú͙n͙g͙ ͙q͙u͙y͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙,͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙đ͙ã͙ ͙ổ͙n͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙.͙

͙T͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙c͙u͙ộ͙c͙ ͙h͙ọ͙p͙ ͙B͙a͙n͙ ͙C͙h͙ỉ͙ ͙đ͙ạ͙o͙ ͙Q͙u͙ố͙c͙ ͙g͙i͙a͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙ ͙c͙h͙ố͙n͙g͙ ͙d͙ị͙c͙h͙ ͙C͙O͙V͙I͙D͙-͙1͙9͙ ͙v͙à͙o͙ ͙c͙h͙i͙ề͙u͙ ͙q͙u͙a͙ ͙1͙2͙/͙3͙,͙ ͙T͙h͙ứ͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙T͙r͙ầ͙n͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙T͙h͙u͙ấ͙n͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙,͙ ͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙t͙í͙c͙h͙ ͙c͙ự͙c͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙đ͙ạ͙o͙ ͙C͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙t͙r͙ì͙n͙h͙ ͙T͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙ủ͙n͙g͙ ͙M͙ở͙ ͙r͙ộ͙n͙g͙ ͙q͙u͙ố͙c͙ ͙g͙i͙a͙ ͙t͙ổ͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙ủ͙n͙g͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙ ͙C͙O͙V͙I͙D͙-͙1͙9͙ ͙c͙h͙o͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙d͙â͙n͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙t͙i͙n͙h͙ ͙t͙h͙ầ͙n͙ ͙h͙i͙ệ͙u͙ ͙q͙u͙ả͙,͙ ͙c͙h͙ặ͙t͙ ͙c͙h͙ẽ͙,͙ ͙đ͙ả͙m͙ ͙b͙ả͙o͙ ͙a͙n͙ ͙t͙o͙à͙n͙ ͙ở͙ ͙m͙ứ͙c͙ ͙c͙a͙o͙ ͙n͙h͙ấ͙t͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙t͙ấ͙t͙ ͙c͙ả͙ ͙c͙á͙c͙ ͙k͙h͙â͙u͙ ͙k͙h͙á͙m͙,͙ ͙s͙à͙n͙g͙ ͙l͙ọ͙c͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙.͙

͙T͙h͙ứ͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙n͙h͙ấ͙n͙ ͙m͙ạ͙n͙h͙,͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙ủ͙n͙g͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙d͙õ͙i͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙c͙h͙ỗ͙ ͙3͙0͙ ͙p͙h͙ú͙t͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙.͙ ͙N͙ế͙u͙ ͙c͙ó͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙ứ͙n͙g͙,͙ ͙t͙h͙ì͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙d͙õ͙i͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙2͙4͙ ͙g͙i͙ờ͙.͙ ͙S͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙v͙ề͙ ͙n͙h͙à͙,͙ ͙t͙i͙ế͙p͙ ͙t͙ụ͙c͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙d͙õ͙i͙ ͙s͙ứ͙c͙ ͙k͙h͙ỏ͙e͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙s͙a͙u͙ ͙đ͙ó͙ ͙v͙à͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙b͙á͙o͙ ͙n͙g͙a͙y͙ ͙c͙h͙o͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙y͙ ͙t͙ế͙ ͙k͙h͙i͙ ͙c͙ó͙ ͙b͙ấ͙t͙ ͙k͙ỳ͙ ͙p͙h͙ả͙n͙ ͙ứ͙n͙g͙ ͙b͙ấ͙t͙ ͙t͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙n͙à͙o͙ ͙x͙ả͙y͙ ͙r͙a͙ ͙đ͙ể͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙c͙h͙ẩ͙n͙ ͙đ͙o͙á͙n͙ ͙v͙à͙ ͙x͙ử͙ ͙t͙r͙í͙ ͙k͙ị͙p͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙.͙

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button