Uncategorized

tín vuí : hộí đồng вóng đá quốc tế (ífαв) công вố : “víệt nαm không đáng вị phạt đền, trận víệt nαm và sαudí αrαвíα sẽ được đá lạí”

T̼ổ̼ ̼V̼A̼R̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼J̼o̼r̼d̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼–̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼/̼9̼.̼P̼h̼ú̼t̼ ̼5̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼1̼-̼0̼,̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼S̼a̼l̼m̼a̼n̼ ̼A̼l̼-̼F̼a̼r̼a̼j̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼

Nóng : Hội đồng Bóng đá Quốc tế (IFAB) công bố : Việt Nam không đáng bị phạt đền
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼U̼z̼b̼e̼k̼i̼s̼t̼a̼n̼ ̼I̼l̼g̼i̼z̼ ̼T̼a̼n̼t̼a̼s̼h̼e̼v̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ổ̼ ̼V̼A̼R̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼J̼o̼r̼d̼a̼n̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼A̼d̼h̼a̼m̼ ̼M̼a̼k̼h̼a̼d̼m̼e̼h̼ ̼v̼à̼ ̼A̼h̼m̼e̼d̼ ̼A̼l̼-̼A̼l̼i̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼a̼n̼t̼a̼s̼h̼e̼v̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼V̼A̼R̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼.̼

Vì sao Duy Mạnh chịu hai thẻ vàng liên tiếp? - VnExpress Thể thao
̼S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼a̼n̼t̼a̼s̼h̼e̼v̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼2̼0̼2̼1̼-̼2̼0̼2̼2̼ ̼d̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼(̼I̼F̼A̼B̼)̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼A̼R̼,̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼:̼ ̼“̼V̼A̼R̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼v̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼.̼

Việt Nam vs Ả rập Xê út: Vì sao Duy Mạnh nhận liên tiếp 2 thẻ vàng? | TTVH Online
̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ổ̼ ̼V̼A̼R̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼J̼o̼r̼d̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼̼D̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼M̼a̼n̼ ̼U̼t̼d̼ ̼–̼ ̼W̼o̼l̼v̼e̼s̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼9̼/̼8̼.̼ ̼P̼h̼ú̼t̼ ̼8̼0̼,̼ ̼P̼a̼u̼l̼ ̼P̼o̼g̼b̼a̼ ̼v̼à̼ ̼R̼u̼b̼e̼n̼ ̼N̼e̼v̼e̼s̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼e̼v̼e̼s̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼P̼o̼g̼b̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼q̼u̼ệ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼.̼ ̼B̼ó̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼R̼a̼p̼h̼a̼e̼l̼ ̼V̼a̼r̼a̼n̼e̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼a̼s̼o̼n̼ ̼G̼r̼e̼e̼n̼w̼o̼o̼d̼ ̼g̼h̼i̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼o̼g̼b̼a̼,̼ ̼N̼e̼v̼e̼s̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼M̼i̼k̼e̼ ̼D̼e̼a̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼D̼e̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ò̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼G̼r̼e̼e̼n̼w̼o̼o̼d̼.̼

AFC giải thích việc Duy Mạnh nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Saudi Arabia | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn
̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼W̼o̼l̼v̼e̼s̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼“̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼”̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼V̼A̼R̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼P̼o̼g̼b̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼e̼v̼e̼s̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼V̼A̼R̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼D̼e̼a̼n̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼P̼o̼g̼b̼a̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼.̼

Đội tuyển Việt Nam thua Saudi Arabia và những điều nằm ngoài tính toán | Tin tức mới nhất 24h - Đọc Báo Lao Động online - Laodong.vn
̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼A̼R̼,̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼T̼a̼n̼t̼a̼s̼h̼e̼v̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼I̼F̼A̼B̼,̼ ̼“̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼V̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼”̼.̼

Trước khi dính thẻ đỏ, Duy Mạnh bị thẻ vàng đầu tiên lúc nào và vì sao? | Bóng đá Việt Nam | Thanh Niên
̼N̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼̼V̼ề̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼y̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼I̼F̼A̼,̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼à̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼4̼9̼.̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼T̼a̼n̼t̼a̼s̼h̼e̼v̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ò̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ẻ̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼S̼a̼u̼d̼i̼ ̼A̼r̼a̼b̼i̼a̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼“̼l̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼”̼.̼

239300772-682367189823221-70720438785742
̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼-̼3̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ề̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼ỷ̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ú̼ ̼s̼ú̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼ị̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼ ̼ở̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼ ̼C̼u̼p̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼7̼/̼9̼.̼ ̼Ở̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼3̼-̼0̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼ở̼ ̼D̼o̼h̼a̼,̼ ̼Q̼a̼t̼a̼r̼.̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button