Uncategorized

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼”̼t̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼g̼à̼i̼ ̼m̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼

V̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼”̼b̼ỏ̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼à̼i̼ ̼m̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼á̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼”̼t̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼g̼à̼i̼ ̼m̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼m̼
̼”̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼ọ̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼K̼S̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼”̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼t̼ộ̼i̼:̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼H̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼L̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

N̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼ ̼r̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼.̼ ̼Ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼à̼ ̼A̼n̼h̼


T̼ò̼a̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼9̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼1̼8̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼7̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼(̼n̼ơ̼i̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼)̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼o̼a̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼e̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼.̼̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼s̼ơ̼m̼i̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼â̼u̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ó̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼m̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼m̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼.

V̼ụ̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼”̼,̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼ ̼đ̼á̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼”̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼á̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼u̼n̼g̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼à̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼?̼”̼.̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼”̼.̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼o̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼”̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼á̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼”̼l̼ộ̼ ̼r̼a̼”̼.

̼T̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ờ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼ở̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼o̼”̼,̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼̼ T̼i̼ề̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼đ̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼é̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼)̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼C̼h̼ú̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼”̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼”̼.̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼”̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼.

L̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ề̼m̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ề̼m̼.̼ ̼”̼L̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼”̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼”̼,̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼t̼o̼á̼t̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼.̼ T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼Q̼u̼y̼ể̼n̼ ̼(̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼)̼,̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼.̼ ̼”̼N̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼.

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼à̼ ̼A̼n̼h̼


̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼K̼S̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼2̼-̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼d̼o̼ ̼H̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼1̼-̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼L̼à̼m̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼”̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼i̼ề̼m̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼”̼Đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼”̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼u̼y̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼. ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼l̼í̼ ̼n̼h̼í̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼m̼ ̼h̼ố̼i̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼”̼.̼ ̼Ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼ ̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼h̼á̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ở̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼i̼ề̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼h̼â̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ C̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼)̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ế̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼s̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼m̼ù̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼;̼ ̼r̼ồ̼ ̼g̼a̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼b̼ô̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼.̼.

T̼i̼ề̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼D̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼ở̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼k̼í̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ổ̼.̼.̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼-̼2̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼D̼r̼e̼a̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼n̼e̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼.̼n̼e̼t̼/̼k̼e̼-̼g̼a̼y̼-̼n̼o̼-̼x̼e̼-̼m̼a̼y̼-̼h̼a̼i̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼p̼h̼u̼-̼l̼i̼n̼h̼-̼a̼n̼-̼t̼u̼-̼h̼i̼n̼h̼-̼2̼2̼4̼1̼4̼4̼3̼.̼h̼t̼m̼l̼

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button