Uncategorized

C͙Ấ͙P͙ ͙B͙Á͙O͙:͙ ͙2͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙t͙.͙ử͙ ͙v͙0͙n͙q͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙ắ͙c͙ ͙x͙i͙n͙ ͙m͙ũ͙i͙ ͙2͙

V͙O͙V͙.͙V͙N͙ ͙-͙ ͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙N͙h͙ậ͙t͙ ͙B͙ả͙n͙ ͙h͙ô͙m͙ ͙q͙u͙a͙ ͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙,͙ ͙h͙a͙i͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙à͙n͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙n͙à͙y͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙m͙ũ͙i͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙M͙o͙d͙e͙r͙n͙a͙ ͙t͙h͙ứ͙ ͙2͙.͙

͙T͙h͙e͙o͙ ͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙N͙h͙ậ͙t͙ ͙B͙ả͙n͙,͙ ͙h͙a͙i͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙à͙n͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙3͙0͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙ ͙v͙à͙ ͙3͙8͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙v͙à͙i͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙m͙ũ͙i͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙n͙g͙ừ͙a͙ ͙C͙o͙v͙i͙d͙-͙1͙9͙ ͙t͙h͙ứ͙ ͙2͙ ͙v͙à͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙v͙ậ͙t͙ ͙l͙ạ͙ ͙n͙à͙o͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙t͙ì͙m͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙h͙a͙i͙ ͙l͙ọ͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙o͙ ͙h͙ọ͙.͙

H͙i͙ệ͙n͙ ͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙N͙h͙ậ͙t͙ ͙B͙ả͙n͙ ͙v͙ẫ͙n͙ ͙c͙h͙ư͙a͙ ͙r͙õ͙ ͙l͙i͙ệ͙u͙ ͙c͙ó͙ ͙m͙ố͙i͙ ͙l͙i͙ê͙n͙ ͙h͙ệ͙ ͙n͙à͙o͙ ͙g͙i͙ữ͙a͙ ͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙c͙á͙i͙ ͙c͙h͙ế͙t͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙h͙ọ͙ ͙h͙a͙y͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙,͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙t͙h͙ê͙m͙ ͙r͙ằ͙n͙g͙,͙ ͙c͙ả͙ ͙h͙a͙i͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙l͙ý͙ ͙t͙i͙ề͙m͙ ͙ẩ͙n͙ ͙h͙o͙ặ͙c͙ ͙t͙i͙ề͙n͙ ͙s͙ử͙ ͙d͙ị͙ ͙ứ͙n͙g͙.͙

͙H͙ô͙m͙ ͙6͙/͙9͙,͙ ͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙N͙h͙ậ͙t͙ ͙B͙ả͙n͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙,͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙h͙ứ͙ ͙3͙ ͙đ͙ã͙ ͙c͙h͙ế͙t͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙n͙à͙y͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ế͙p͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙m͙ũ͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙t͙ừ͙ ͙l͙ô͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙n͙g͙ừ͙a͙ ͙C͙O͙V͙I͙D͙-͙1͙9͙ ͙b͙ị͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙M͙o͙d͙e͙r͙n͙a͙.͙

͙V͙ụ͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙đ͙á͙n͙h͙ ͙d͙ấ͙u͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙t͙h͙ứ͙ ͙3͙ ͙t͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙t͙ự͙,͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙N͙h͙ậ͙t͙ ͙B͙ả͙n͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙r͙a͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙s͙ố͙ ͙l͙ô͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙n͙g͙ừ͙a͙ ͙C͙O͙V͙I͙D͙-͙1͙9͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙M͙o͙d͙e͙r͙n͙a͙ ͙c͙ó͙ ͙n͙h͙i͙ễ͙m͙ ͙v͙ậ͙t͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙l͙ạ͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙.͙ ͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙N͙h͙ậ͙t͙ ͙B͙ả͙n͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙,͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙à͙n͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙4͙9͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙ ͙n͙à͙y͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙l͙i͙ề͙u͙ ͙t͙h͙ứ͙ ͙2͙ ͙ ͙v͙à͙ ͙q͙u͙a͙ ͙đ͙ờ͙i͙ ͙v͙à͙o͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙h͙ô͙m͙ ͙s͙a͙u͙.͙

͙H͙a͙i͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙t͙i͙ê͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙b͙á͙o͙ ͙c͙á͙o͙ ͙ở͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙n͙à͙y͙ ͙l͙i͙ê͙n͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙M͙o͙d͙e͙r͙n͙a͙ ͙b͙ị͙ ͙n͙h͙i͙ễ͙m͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙l͙ạ͙ ͙l͙à͙ ͙2͙ ͙n͙a͙m͙ ͙g͙i͙ớ͙i͙,͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙3͙0͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙ ͙v͙à͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙3͙8͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙.͙ ͙C͙ả͙ ͙h͙a͙i͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙c͙h͙ế͙t͙ ͙2͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙l͙i͙ề͙u͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙t͙h͙ứ͙ ͙2͙ ͙t͙ừ͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙l͙ô͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙n͙h͙i͙ễ͙m͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙l͙ạ͙.͙

͙C͙ả͙ ͙3͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙à͙n͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙b͙ị͙ ͙s͙ố͙t͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙l͙i͙ề͙u͙ ͙t͙h͙ứ͙ ͙2͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙c͙h͙ủ͙n͙g͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙n͙à͙y͙,͙ ͙v͙à͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙n͙g͙a͙y͙ ͙s͙a͙u͙ ͙đ͙ó͙.͙ ͙G͙i͙ố͙n͙g͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙P͙f͙i͙z͙e͙r͙,͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙n͙g͙ừ͙a͙ ͙v͙i͙r͙u͙s͙ ͙C͙o͙r͙o͙n͙a͙ ͙V͙ũ͙ ͙H͙á͙n͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙M͙o͙d͙e͙r͙n͙a͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙s͙ử͙ ͙d͙ụ͙n͙g͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙n͙g͙h͙ệ͙ ͙m͙R͙N͙A͙.͙

͙H͙ã͙n͙g͙ ͙d͙ư͙ợ͙c͙ ͙p͙h͙ẩ͙m͙ ͙l͙ớ͙n͙ ͙n͙h͙ấ͙t͙ ͙N͙h͙ậ͙t͙ ͙B͙ả͙n͙ ͙l͙à͙ ͙T͙a͙k͙e͙d͙a͙ ͙P͙h͙a͙r͙m͙a͙c͙e͙u͙t͙i͙c͙a͙l͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙p͙h͙â͙n͙ ͙p͙h͙ố͙i͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙M͙o͙d͙e͙r͙n͙a͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙n͙à͙y͙.͙ ͙T͙r͙o͙n͙g͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙t͙u͙y͙ê͙n͙ ͙b͙ố͙ ͙h͙ô͙m͙ ͙7͙/͙9͙,͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙t͙y͙ ͙T͙a͙k͙e͙d͙a͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙,͙ ͙n͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙v͙à͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙b͙ằ͙n͙g͙ ͙c͙h͙ứ͙n͙g͙ ͙n͙à͙o͙ ͙c͙h͙o͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙c͙h͙ú͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙l͙i͙ê͙n͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙M͙o͙d͙e͙r͙n͙a͙,͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙R͙e͙u͙t͙e͙r͙s͙ ͙đ͙ư͙a͙ ͙t͙i͙n͙.͙

͙L͙i͙ề͙u͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙o͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙4͙9͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙ ͙x͙u͙ấ͙t͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙t͙ừ͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙l͙ô͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙M͙o͙d͙e͙r͙n͙a͙ ͙m͙à͙ ͙c͙á͙c͙ ͙n͙h͙à͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙t͙r͙á͙c͙h͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙c͙ó͙ ͙c͙h͙ứ͙a͙ ͙c͙á͙c͙ ͙m͙ả͙n͙h͙ ͙t͙h͙é͙p͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙g͙ỉ͙.͙ ͙P͙h͙á͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙n͙à͙y͙ ͙đ͙ã͙ ͙d͙ẫ͙n͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙t͙h͙u͙ ͙h͙ồ͙i͙ ͙1͙,͙6͙3͙ ͙t͙r͙i͙ệ͙u͙ ͙l͙i͙ề͙u͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙M͙o͙d͙e͙r͙n͙a͙ ͙

͙T͙r͙o͙n͙g͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙t͙u͙y͙ê͙n͙ ͙b͙ố͙ ͙c͙h͙u͙n͙g͙ ͙h͙ồ͙i͙ ͙t͙u͙ầ͙n͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙,͙ ͙c͙ả͙ ͙T͙a͙k͙e͙d͙a͙ ͙P͙h͙a͙r͙m͙a͙c͙e͙u͙t͙i͙c͙a͙l͙ ͙v͙à͙ ͙M͙o͙d͙e͙r͙n͙a͙ ͙đ͙ề͙u͙ ͙k͙h͙ẳ͙n͙g͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙:͙ ͙“͙S͙ự͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙d͙i͙ệ͙n͙ ͙h͙i͙ế͙m͙ ͙h͙o͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙c͙á͙c͙ ͙h͙ạ͙t͙ ͙t͙h͙é͙p͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙g͙ỉ͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙M͙o͙d͙e͙r͙n͙a͙ ͙C͙O͙V͙I͙D͙-͙1͙9͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙g͙â͙y͙ ͙r͙ủ͙i͙ ͙r͙o͙ ͙q͙u͙á͙ ͙m͙ứ͙c͙ ͙c͙h͙o͙ ͙s͙ự͙ ͙a͙n͙ ͙t͙o͙à͙n͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙n͙h͙â͙n͙,͙ ͙v͙à͙ ͙n͙ó͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙ả͙n͙h͙ ͙h͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙x͙ấ͙u͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙l͙ợ͙i͙ ͙í͙c͙h͙/͙r͙ủ͙i͙ ͙r͙o͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙s͙ả͙n͙ ͙p͙h͙ẩ͙m͙”͙.͙

͙S͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙t͙h͙ự͙c͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙c͙u͙ộ͙c͙ ͙t͙h͙ă͙m͙ ͙d͙ò͙,͙ ͙c͙á͙c͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙t͙y͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙,͙ ͙v͙ậ͙t͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙l͙ạ͙ ͙x͙u͙ấ͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙b͙ắ͙t͙ ͙n͙g͙u͙ồ͙n͙ ͙t͙ừ͙ ͙q͙u͙á͙ ͙t͙r͙ì͙n͙h͙ ͙s͙ả͙n͙ ͙x͙u͙ấ͙t͙ ͙d͙o͙ ͙n͙h͙à͙ ͙t͙h͙ầ͙u͙ ͙T͙â͙y͙ ͙B͙a͙n͙ ͙N͙h͙a͙ ͙R͙O͙V͙I͙ ͙P͙h͙a͙r͙m͙a͙ ͙I͙n͙d͙u͙s͙t͙r͙i͙a͙l͙ ͙S͙e͙r͙v͙i͙c͙e͙s͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙h͙à͙n͙h͙.͙

͙C͙á͙c͙ ͙c͙ô͙n͙g͙ ͙t͙y͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙t͙h͙ê͙m͙:͙ ͙“͙T͙h͙é͙p͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙g͙ỉ͙ ͙t͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙s͙ử͙ ͙d͙ụ͙n͙g͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙v͙a͙n͙ ͙t͙i͙m͙,͙ ͙t͙h͙a͙y͙ ͙t͙h͙ế͙ ͙k͙h͙ớ͙p͙,͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙k͙h͙â͙u͙ ͙v͙à͙ ͙đ͙i͙n͙h͙ ͙n͙ẹ͙p͙ ͙k͙i͙m͙ ͙l͙o͙ạ͙i͙.͙ ͙D͙o͙ ͙đ͙ó͙,͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙c͙á͙c͙ ͙h͙ạ͙t͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙x͙á͙c͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙c͙á͙c͙ ͙l͙ô͙ ͙n͙à͙y͙ ͙ở͙ ͙N͙h͙ậ͙t͙ ͙B͙ả͙n͙ ͙s͙ẽ͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙l͙à͙m͙ ͙g͙i͙a͙ ͙t͙ă͙n͙g͙ ͙n͙g͙u͙y͙ ͙c͙ơ͙ ͙y͙ ͙t͙ế͙”͙.͙

͙T͙h͙e͙o͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙T͙a͙r͙o͙ ͙K͙o͙n͙o͙ ͙-͙ ͙B͙ộ͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙d͙ẫ͙n͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙c͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙t͙r͙ì͙n͙h͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙n͙g͙ừ͙a͙ ͙C͙O͙V͙I͙D͙-͙1͙9͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙N͙h͙ậ͙t͙ ͙B͙ả͙n͙ ͙-͙ ͙h͙ơ͙n͙ ͙n͙ử͙a͙ ͙t͙r͙i͙ệ͙u͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙N͙h͙ậ͙t͙ ͙đ͙ã͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙t͙ừ͙ ͙c͙á͙c͙ ͙l͙ô͙ ͙b͙ị͙ ͙ô͙ ͙n͙h͙i͙ễ͙m͙.͙

͙T͙í͙n͙h͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙nay,͙ ͙k͙h͙o͙ả͙n͙g͙ ͙5͙8͙%͙ ͙d͙â͙n͙ ͙s͙ố͙ ͙N͙h͙ậ͙t͙ ͙B͙ả͙n͙ ͙đ͙ã͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙í͙t͙ ͙n͙h͙ấ͙t͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙l͙i͙ề͙u͙ ͙v͙a͙c͙c͙i͙n͙e͙ ͙n͙g͙ừ͙a͙ ͙v͙i͙r͙u͙s͙ ͙C͙o͙r͙o͙n͙a͙ ͙V͙ũ͙ ͙H͙á͙n͙.͙ ͙Đ͙ã͙ ͙c͙ó͙ ͙k͙h͙o͙ả͙n͙g͙ ͙1͙6͙.͙4͙0͙0͙ ͙c͙a͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙l͙i͙ê͙n͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙C͙O͙V͙I͙D͙-͙1͙9͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙t͙o͙à͙n͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙N͙h͙ậ͙t͙,͙ ͙k͙ể͙ ͙t͙ừ͙ ͙k͙h͙i͙ ͙đ͙ạ͙i͙ ͙d͙ị͙c͙h͙ ͙b͙ắ͙t͙ ͙đ͙ầ͙u͙.͙

͙T͙h͙e͙ ͙E͙p͙o͙c͙h͙ ͙T͙i͙m͙e͙s͙ ͙đ͙ã͙ ͙l͙i͙ê͙n͙ ͙h͙ệ͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙M͙o͙d͙e͙r͙n͙a͙ ͙đ͙ể͙ ͙b͙ì͙n͙h͙ ͙l͙u͙ậ͙n͙.͙

͙C͙á͙c͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙q͙u͙ả͙n͙ ͙l͙ý͙ ͙y͙ ͙t͙ế͙ ͙N͙h͙ậ͙t͙ ͙B͙ả͙n͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙c͙á͙i͙ ͙c͙h͙ế͙t͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙c͙ả͙ ͙3͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙à͙n͙ ͙ô͙n͙g͙.͙

͙H͙i͙ệ͙n͙ ͙ ͙h͙ã͙n͙g͙ ͙d͙ư͙ợ͙c͙ ͙p͙h͙ẩ͙m͙ ͙M͙o͙d͙e͙r͙n͙a͙ ͙v͙à͙ ͙ ͙B͙ộ͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙N͙h͙ậ͙t͙ ͙B͙ả͙n͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙l͙à͙m͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙đ͙ể͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙v͙ề͙ ͙h͙a͙i͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙n͙à͙y͙.͙/͙.͙

͙M͙ộ͙t͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙s͙a͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙n͙h͙ậ͙p͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙C͙h͙ấ͙n͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙C͙h͙ỉ͙n͙h͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙N͙g͙h͙ệ͙ ͙A͙n͙,͙ ͙đ͙ể͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙ị͙ ͙c͙h͙ấ͙n͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙c͙ộ͙t͙ ͙s͙ố͙n͙g͙,͙ ͙t͙u͙y͙ ͙n͙h͙i͙ê͙n͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙b͙ấ͙t͙ ͙t͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙s͙a͙u͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙m͙ũ͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙.͙

͙ ͙ô͙n͙g͙ ͙L͙ê͙ ͙V͙ă͙n͙ ͙H͙ữ͙u͙ ͙–͙ ͙P͙h͙ó͙ ͙g͙i͙á͙m͙ ͙đ͙ố͙c͙ ͙B͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙C͙h͙ấ͙n͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙C͙h͙ỉ͙n͙h͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙N͙g͙h͙ệ͙ ͙A͙n͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙,͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙c͙ó͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙b͙ị͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙ ͙k͙h͙i͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙ị͙.͙ ͙N͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙l͙à͙ ͙a͙n͙h͙ ͙L͙ê͙ ͙Q͙u͙a͙n͙g͙ ͙H͙i͙ế͙u͙ ͙(͙3͙3͙ ͙t͙u͙ổ͙i͙)͙ ͙t͙r͙ú͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙x͙ã͙ ͙C͙ổ͙ ͙Đ͙ạ͙m͙,͙ ͙h͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙N͙g͙h͙i͙ ͙X͙u͙â͙n͙,͙ ͙H͙à͙ ͙T͙ĩ͙n͙h͙.͙

͙T͙h͙e͙o͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙n͙h͙à͙ ͙a͙n͙h͙ ͙H͙i͙ế͙u͙,͙ ͙c͙á͙c͙h͙ ͙đ͙â͙y͙ ͙m͙ấ͙y͙ ͙h͙ô͙m͙ ͙s͙a͙u͙ ͙c͙ơ͙n͙ ͙b͙ã͙o͙ ͙s͙ố͙ ͙2͙,͙ ͙a͙n͙h͙ ͙H͙i͙ế͙u͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙m͙a͙y͙ ͙b͙ị͙ ͙n͙g͙ã͙ ͙t͙ừ͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙n͙h͙à͙ ͙x͙u͙ố͙n͙g͙ ͙n͙ê͙n͙ ͙b͙ị͙ ͙c͙h͙ấ͙n͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙c͙ộ͙t͙ ͙s͙ố͙n͙g͙.͙ ͙G͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙đ͙ã͙ ͙đ͙ư͙a͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙B͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙Đ͙a͙ ͙k͙h͙o͙a͙ ͙T͙P͙ ͙V͙i͙n͙h͙ ͙(͙N͙g͙h͙ệ͙ ͙A͙n͙)͙ ͙v͙à͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙c͙h͙ẩ͙n͙ ͙đ͙o͙á͙n͙ ͙c͙h͙ấ͙n͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙c͙ộ͙t͙ ͙s͙ố͙n͙g͙.͙ ͙Đ͙ồ͙n͙g͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙g͙i͙ớ͙i͙ ͙t͙h͙i͙ệ͙u͙ ͙s͙a͙n͙g͙ ͙B͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙C͙h͙ấ͙n͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙C͙h͙ỉ͙n͙h͙ ͙h͙ì͙n͙h͙ ͙đ͙ể͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙ị͙.͙

 

N͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙n͙h͙à͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙H͙i͙ế͙u͙ ͙t͙ậ͙p͙ ͙t͙r͙u͙n͙g͙ ͙ở͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙y͙ê͙u͙ ͙c͙ầ͙u͙ ͙l͙à͙m͙ ͙r͙õ͙


͙ ͙a͙n͙h͙ ͙H͙i͙ế͙u͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙p͙h͙ẫ͙u͙ ͙t͙h͙u͙ậ͙t͙ ͙t͙h͙à͙n͙h͙ ͙c͙ô͙n͙g͙,͙ ͙s͙a͙u͙ ͙c͙a͙ ͙m͙ổ͙ ͙s͙ứ͙c͙ ͙k͙h͙ỏ͙e͙ ͙a͙n͙h͙ ͙H͙i͙ế͙u͙ ͙b͙ì͙n͙h͙ ͙t͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙.͙ ͙ ͙k͙í͙p͙ ͙t͙r͙ự͙c͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙c͙h͙o͙ ͙a͙n͙h͙ ͙H͙i͙ế͙u͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙ố͙n͙g͙ ͙t͙h͙u͙ố͙c͙.͙

͙S͙a͙u͙ ͙m͙ũ͙i͙ ͙t͙i͙ê͙m͙ ͙ấ͙y͙,͙ ͙a͙n͙h͙ ͙H͙i͙ế͙u͙ ͙l͙ê͙n͙ ͙c͙ơ͙n͙ ͙c͙o͙ ͙g͙i͙ậ͙t͙,͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙c͙h͙u͙y͙ể͙n͙ ͙t͙ừ͙ ͙K͙h͙o͙a͙ ͙P͙h͙ẫ͙u͙ ͙t͙h͙u͙ậ͙t͙ ͙t͙h͙ầ͙n͙ ͙k͙i͙n͙h͙ ͙c͙ộ͙t͙ ͙s͙ố͙n͙g͙,͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙K͙h͙o͙a͙ ͙H͙ồ͙i͙ ͙s͙ứ͙c͙ ͙c͙ấ͙p͙ ͙c͙ứ͙u͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙.͙ ͙ ͙c͙á͙c͙ ͙b͙á͙c͙ ͙s͙ĩ͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙h͙ô͙n͙g͙ ͙b͙á͙o͙,͙ ͙a͙n͙h͙ ͙H͙i͙ế͙u͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙o͙n͙g͙.͙ ͙N͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙n͙h͙à͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙n͙à͙y͙ ͙s͙a͙u͙ ͙đ͙ó͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙ậ͙p͙ ͙t͙r͙u͙n͙g͙ ͙ở͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙y͙ê͙u͙ ͙c͙ầ͙u͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙l͙à͙m͙ ͙r͙õ͙.͙ ͙ ͙ ͙ ͙ ͙

͙H͙i͙ệ͙n͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙đ͙ã͙ ͙b͙á͙o͙ ͙c͙á͙o͙ ͙s͙ự͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙c͙h͙o͙ ͙S͙ở͙ ͙Y͙ ͙t͙ế͙ ͙v͙à͙ ͙c͙á͙c͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙n͙ă͙n͙g͙.͙/͙.͙

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button