Uncategorized

͙T͙à͙u͙ ͙h͙ỏ͙a͙ ͙b͙ố͙c͙ ͙c͙h͙a͙’͙y͙ ͙n͙g͙ù͙n͙ ͙n͙g͙ụ͙t͙,͙ ͙í͙t͙ ͙n͙h͙ấ͙t͙ ͙7͙0͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙c͙h͙ê͙’͙t͙ ͙t͙h͙ả͙m͙

C͙ả͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙t͙à͙u͙ ͙b͙ố͙c͙ ͙c͙h͙a͙’͙y͙ ͙d͙ữ͙ ͙d͙ộ͙i͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙i͙ế͙n͙g͙ ͙n͙ổ͙ ͙l͙ớ͙n͙.͙ ͙N͙h͙i͙ề͙u͙ ͙h͙à͙n͙h͙ ͙k͙h͙á͙c͙h͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙h͙ị͙u͙ ͙n͙ổ͙i͙ ͙s͙ứ͙c͙ ͙n͙ó͙n͙g͙ ͙t͙ừ͙ ͙n͙g͙ọ͙n͙ ͙l͙ử͙a͙,͙ ͙b͙u͙ộ͙c͙ ͙p͙h͙ả͙i͙ ͙n͙h͙ả͙y͙ ͙k͙h͙ỏ͙i͙ ͙c͙o͙n͙ ͙t͙à͙u͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙d͙i͙ ͙c͙h͙u͙y͙ể͙n͙ ͙n͙h͙a͙n͙h͙ ͙v͙à͙ ͙c͙h͙ê͙’͙t͙ ͙t͙h͙ả͙m͙.͙

͙T͙h͙e͙o͙ ͙G͙u͙a͙r͙d͙i͙a͙n͙,͙ ͙v͙ụ͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙x͙ả͙y͙ ͙r͙a͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙3͙1͙/͙1͙0͙ ͙k͙h͙i͙ ͙c͙o͙n͙ ͙t͙à͙u͙ ͙đ͙ô͙n͙g͙ ͙đ͙ú͙c͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙h͙à͙n͙h͙ ͙t͙r͙ì͙n͙h͙ ͙t͙ừ͙ ͙t͙h͙à͙n͙h͙ ͙p͙h͙ố͙ ͙K͙a͙r͙a͙c͙h͙i͙ ͙(͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙S͙i͙n͙d͙h͙)͙ ͙t͙ớ͙i͙ ͙t͙h͙à͙n͙h͙ ͙p͙h͙ố͙ ͙R͙a͙w͙a͙l͙p͙i͙n͙d͙i͙ ͙(͙t͙ỉ͙n͙h͙ ͙P͙u͙n͙j͙a͙b͙)͙,͙ ͙P͙a͙k͙i͙s͙t͙a͙n͙.͙

V͙i͙d͙e͙o͙ ͙g͙h͙i͙ ͙l͙ạ͙i͙ ͙s͙ự͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙ ͙c͙h͙o͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙3͙ ͙t͙o͙a͙ ͙t͙à͙u͙ ͙c͙h͙ì͙m͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙”͙b͙i͙ể͙n͙ ͙l͙ử͙a͙”͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙k͙h͙ó͙i͙ ͙đ͙e͙n͙ ͙d͙à͙y͙ ͙đ͙ặ͙c͙ ͙b͙ố͙c͙ ͙l͙ê͙n͙ ͙t͙ừ͙ ͙c͙á͙c͙ ͙c͙ử͙a͙ ͙s͙ổ͙.͙ ͙M͙a͙n͙s͙o͙o͙r͙ ͙A͙h͙m͙e͙d͙,͙ ͙t͙r͙ợ͙ ͙l͙ý͙ ͙ủ͙y͙ ͙v͙i͙ê͙n͙ ͙t͙h͙à͙n͙h͙ ͙p͙h͙ố͙ ͙M͙u͙l͙t͙a͙n͙ ͙(͙g͙ầ͙n͙ ͙đ͙ị͙a͙ ͙đ͙i͙ể͙m͙ ͙x͙ả͙y͙ ͙r͙a͙ ͙v͙ụ͙ ͙v͙i͙ệ͙c͙)͙,͙ ͙x͙á͙c͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙í͙t͙ ͙n͙h͙ấ͙t͙ ͙7͙0͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙đ͙ã͙ ͙t͙h͙i͙ệ͙t͙ ͙m͙ạ͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙h͙ơ͙n͙ ͙3͙0͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙k͙h͙á͙c͙ ͙b͙ị͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙,͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙s͙ố͙ ͙n͙à͙y͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙t͙r͙ạ͙n͙g͙ ͙n͙g͙u͙y͙ ͙k͙ị͙c͙h͙.͙ ͙9͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙d͙i͙ ͙c͙h͙u͙y͙ể͙n͙ ͙b͙ằ͙n͙g͙ ͙t͙r͙ự͙c͙ ͙t͙h͙ă͙n͙g͙ ͙t͙ớ͙i͙ ͙k͙h͙o͙a͙ ͙B͙ỏ͙n͙g͙ ͙t͙h͙u͙ộ͙c͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙h͙à͙n͙h͙ ͙p͙h͙ố͙ ͙M͙u͙l͙t͙a͙n͙.͙ ͙C͙h͙i͙ề͙u͙ ͙3͙1͙/͙1͙0͙,͙ ͙l͙ự͙c͙ ͙l͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙n͙ă͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙đ͙ộ͙i͙ ͙c͙.͙ư͙’͙u͙ ͙h͙ộ͙ ͙b͙ắ͙t͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙t͙ì͙m͙ ͙k͙i͙ế͙m͙ ͙t͙h͙i͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙p͙h͙ầ͙n͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙l͙ạ͙i͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙t͙à͙u͙ ͙h͙ỏ͙a͙ ͙b͙ị͙ ͙c͙h͙a͙’͙y͙.͙

N͙g͙ọ͙n͙ ͙l͙ử͙a͙ ͙b͙ù͙n͙g͙ ͙l͙ê͙n͙ ͙d͙ữ͙ ͙d͙ộ͙i͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙t͙à͙u͙ ͙h͙ỏ͙a͙

M͙ộ͙t͙ ͙s͙ố͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙c͙h͙ứ͙n͙g͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙h͙à͙n͙h͙ ͙k͙h͙á͙c͙h͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙l͙a͙ ͙h͙é͙t͙,͙ ͙g͙à͙o͙ ͙k͙h͙ó͙c͙ ͙k͙h͙i͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙t͙h͙o͙á͙t͙ ͙r͙a͙ ͙k͙h͙ỏ͙i͙ ͙c͙o͙n͙ ͙t͙à͙u͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙c͙h͙á͙y͙.͙

͙T͙u͙y͙ ͙n͙h͙i͙ê͙n͙,͙ ͙t͙h͙e͙o͙ ͙B͙ộ͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙Đ͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙s͙ắ͙t͙ ͙P͙a͙k͙i͙s͙t͙a͙n͙ ͙S͙h͙e͙i͙k͙h͙ ͙R͙a͙s͙h͙i͙d͙ ͙A͙h͙m͙e͙d͙,͙ ͙h͙ầ͙u͙ ͙h͙ế͙t͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙t͙ử͙ ͙v͙0͙n͙q͙ ͙d͙o͙ ͙n͙h͙ả͙y͙ ͙k͙h͙ỏ͙i͙ ͙t͙à͙u͙ ͙k͙h͙i͙ ͙n͙ó͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙c͙h͙ạ͙y͙ ͙t͙ố͙c͙ ͙đ͙ộ͙ ͙c͙a͙o͙.͙

͙Ô͙n͙g͙ ͙A͙h͙m͙e͙d͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙n͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙d͙ẫ͙n͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙t͙h͙ả͙m͙ ͙k͙ị͙c͙h͙ ͙n͙à͙y͙ ͙l͙à͙ ͙d͙o͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙b͙ì͙n͙h͙ ͙g͙a͙s͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙n͙ổ͙ ͙k͙h͙i͙ ͙h͙à͙n͙h͙ ͙k͙h͙á͙c͙h͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙t͙à͙u͙ ͙n͙ấ͙u͙ ͙b͙ữ͙a͙ ͙s͙á͙n͙g͙.͙

͙”͙V͙ụ͙ ͙n͙ổ͙ ͙g͙â͙y͙ ͙c͙h͙á͙y͙ ͙l͙ớ͙n͙ ͙c͙ộ͙n͙g͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙s͙ố͙ ͙d͙ầ͙u͙ ͙h͙ỏ͙a͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙s͙ố͙ ͙t͙o͙a͙ ͙v͙à͙ ͙t͙à͙u͙ ͙d͙i͙ ͙c͙h͙u͙y͙ể͙n͙ ͙n͙h͙a͙n͙h͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙đ͙á͙m͙ ͙c͙h͙á͙y͙ ͙c͙à͙n͙g͙ ͙l͙a͙n͙ ͙r͙ộ͙n͙g͙”͙,͙ ͙B͙ộ͙ ͙t͙r͙ư͙ở͙n͙g͙ ͙Đ͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙s͙ắ͙t͙ ͙P͙a͙k͙i͙s͙t͙a͙n͙ ͙c͙h͙o͙ ͙h͙a͙y͙.͙

L͙ự͙c͙ ͙l͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙c͙ứ͙u͙ ͙h͙ộ͙ ͙đ͙ư͙a͙ ͙t͙h͙i͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙c͙á͙c͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙k͙h͙ỏ͙i͙ ͙t͙à͙u͙

͙T͙h͙ủ͙ ͙t͙ư͙ớ͙n͙g͙ ͙P͙a͙k͙i͙s͙t͙a͙n͙ ͙I͙m͙r͙a͙n͙ ͙K͙h͙a͙n͙ ͙c͙h͙i͙a͙ ͙s͙ẻ͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙T͙w͙i͙t͙t͙e͙r͙:͙ ͙”͙V͙ô͙ ͙c͙ù͙n͙g͙ ͙đ͙a͙u͙ ͙b͙u͙ồ͙n͙ ͙t͙r͙ư͙ớ͙c͙ ͙t͙h͙ả͙m͙ ͙k͙ị͙c͙h͙ ͙x͙ả͙y͙ ͙r͙a͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙c͙á͙c͙ ͙h͙à͙n͙h͙ ͙k͙h͙á͙c͙h͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙t͙à͙u͙ ͙h͙ỏ͙a͙ ͙T͙e͙z͙g͙a͙m͙.͙ ͙ ͙T͙ô͙i͙ ͙x͙i͙n͙ ͙g͙ử͙i͙ ͙l͙ờ͙i͙ ͙c͙h͙i͙a͙ ͙b͙u͙ồ͙n͙ ͙t͙ớ͙i͙ ͙t͙o͙à͙n͙ ͙b͙ộ͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙ ͙c͙á͙c͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙v͙à͙ ͙c͙ầ͙u͙ ͙n͙g͙u͙y͙ệ͙n͙ ͙c͙h͙o͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙b͙ị͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙g͙ ͙m͙a͙u͙ ͙c͙h͙ó͙n͙g͙ ͙h͙ồ͙i͙ ͙p͙h͙ụ͙c͙.͙ ͙T͙ô͙i͙ ͙đ͙ã͙ ͙y͙ê͙u͙ ͙c͙ầ͙u͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙c͙u͙ộ͙c͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙k͙h͙ẩ͙n͙ ͙c͙ấ͙p͙ ͙v͙ề͙ ͙t͙h͙ả͙m͙ ͙k͙ị͙c͙h͙ ͙n͙à͙y͙”͙.͙

͙T͙a͙i͙ ͙n͙ạ͙n͙ ͙t͙à͙u͙ ͙h͙ỏ͙a͙ ͙x͙ả͙y͙ ͙r͙a͙ ͙p͙h͙ổ͙ ͙b͙i͙ế͙n͙ ͙ở͙ ͙P͙a͙k͙i͙s͙t͙a͙n͙,͙ ͙n͙ơ͙i͙ ͙m͙à͙ ͙c͙h͙ấ͙t͙ ͙l͙ư͙ợ͙n͙g͙ ͙d͙ị͙c͙h͙ ͙v͙ụ͙ ͙đ͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙s͙ắ͙t͙ ͙s͙u͙y͙ ͙g͙i͙ả͙m͙ ͙n͙g͙h͙i͙ê͙m͙ ͙t͙r͙ọ͙n͙g͙ ͙d͙o͙ ͙t͙h͙a͙m͙ ͙n͙h͙ũ͙n͙g͙,͙ ͙q͙u͙ả͙n͙ ͙l͙ý͙ ͙y͙ế͙u͙ ͙k͙é͙m͙ ͙v͙à͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙t͙h͙u͙ ͙h͙ú͙t͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙t͙ư͙.͙ ͙V͙i͙ệ͙c͙ ͙q͙u͙á͙ ͙t͙ả͙i͙ ͙t͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙x͙u͙y͙ê͙n͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙t͙à͙u͙ ͙h͙ỏ͙a͙ ͙l͙u͙ô͙n͙ ͙ở͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙t͙ì͙n͙h͙ ͙t͙r͙ạ͙n͙g͙ ͙t͙h͙i͙ế͙u͙ ͙a͙n͙ ͙t͙o͙à͙n͙.͙

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button