Uncategorized

C͙H͙I͙Ề͙U͙ ͙N͙A͙Y͙:͙ ͙C͙h͙á͙y͙ ͙t͙r͙ạ͙i͙ ͙t͙r͙ẻ͙ ͙m͙ồ͙ ͙c͙ô͙i͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙í͙t͙ ͙n͙h͙ấ͙t͙ ͙1͙5͙ ͙t͙r͙ẻ͙ ͙e͙m͙ ͙t͙.͙ử͙ ͙v͙0͙n͙q͙,͙ ͙n͙h͙i͙ề͙u͙ ͙b͙é͙ ͙b͙ị͙ ͙n͙g͙ạ͙t͙ ͙k͙h͙ó͙j͙ ͙c͙h͙ê͙’͙t͙ ͙t͙h͙ư͙ơ͙n͙q͙ ͙t͙â͙m͙

C͙ô͙ ͙n͙h͙i͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙h͙o͙ạ͙t͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙p͙h͙é͙p͙ ͙ở͙ ͙t͙h͙ủ͙ ͙đ͙ô͙ ͙P͙o͙r͙t͙-͙a͙u͙-͙P͙r͙i͙n͙c͙e͙ ͙b͙ị͙ ͙c͙h͙á͙y͙,͙ ͙k͙h͙i͙ế͙n͙ ͙1͙5͙ ͙t͙r͙ẻ͙ ͙m͙ồ͙ ͙c͙ô͙i͙ ͙t͙h͙i͙ệ͙t͙ ͙m͙ạ͙n͙g͙.͙

͙Đ͙á͙m͙ ͙c͙h͙á͙y͙ ͙b͙ù͙n͙g͙ ͙l͙ê͙n͙ ͙ở͙ ͙c͙ô͙ ͙n͙h͙i͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙K͙e͙n͙s͙c͙o͙f͙f͙,͙ ͙t͙h͙ị͙ ͙t͙r͙ấ͙n͙ ͙p͙h͙í͙a͙ ͙n͙a͙m͙ ͙t͙h͙ủ͙ ͙đ͙ô͙ ͙P͙o͙r͙t͙-͙a͙u͙-͙P͙r͙i͙n͙c͙e͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙H͙a͙i͙t͙i͙,͙ ͙v͙à͙o͙ ͙k͙h͙o͙ả͙n͙g͙ ͙1͙7͙h͙ ͙n͙g͙à͙y͙ ͙1͙4͙/͙1͙0͙ ͙(͙7͙h͙ ͙s͙á͙n͙g͙ ͙1͙4͙/͙1͙0͙ ͙g͙i͙ờ͙ ͙H͙à͙ ͙N͙ộ͙i͙)͙,͙ ͙t͙h͙ẩ͙m͙ ͙p͙h͙á͙n͙ ͙R͙a͙y͙m͙o͙n͙d͙e͙ ͙J͙e͙a͙n͙ ͙A͙n͙t͙o͙i͙n͙e͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙h͙ô͙m͙ ͙q͙u͙a͙.͙

͙H͙a͙i͙ ͙t͙r͙ẻ͙ ͙m͙ồ͙ ͙c͙ô͙i͙ ͙t͙h͙i͙ệ͙t͙ ͙m͙ạ͙n͙g͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙t͙r͙ư͙ờ͙n͙g͙ ͙v͙à͙ ͙1͙3͙ ͙e͙m͙ ͙k͙h͙á͙c͙ ͙q͙u͙a͙ ͙đ͙ờ͙i͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙b͙ệ͙n͙h͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙d͙o͙ ͙n͙g͙ạ͙t͙ ͙k͙h͙ó͙i͙,͙ ͙t͙h͙ẩ͙m͙ ͙p͙h͙á͙n͙ ͙A͙n͙t͙o͙i͙n͙e͙ ͙n͙ó͙i͙.͙ ͙T͙r͙ạ͙i͙ ͙t͙r͙ẻ͙ ͙m͙ồ͙ ͙c͙ô͙i͙ ͙n͙à͙y͙ ͙h͙o͙ạ͙t͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙ ͙t͙ừ͙ ͙n͙ă͙m͙ ͙2͙0͙1͙3͙ ͙n͙h͙ư͙n͙g͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙g͙i͙ấ͙y͙ ͙p͙h͙é͙p͙ ͙v͙à͙ ͙l͙à͙ ͙n͙ơ͙i͙ ͙l͙ư͙u͙ ͙t͙r͙ú͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙k͙h͙o͙ả͙n͙g͙ ͙6͙6͙ ͙t͙r͙ẻ͙.͙

T͙h͙e͙o͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙t͙r͙ẻ͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙c͙ô͙ ͙n͙h͙i͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙,͙ ͙n͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙v͙ụ͙ ͙c͙h͙á͙y͙ ͙l͙à͙ ͙d͙o͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙n͙g͙ọ͙n͙ ͙n͙ế͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙t͙h͙ắ͙p͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙p͙h͙ò͙n͙g͙ ͙d͙o͙ ͙m͙ấ͙t͙ ͙đ͙i͙ệ͙n͙.͙ ͙G͙i͙ớ͙i͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙H͙a͙i͙t͙i͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙đ͙i͙ề͙u͙ ͙t͙r͙a͙ ͙đ͙ể͙ ͙x͙á͙c͙ ͙đ͙ị͙n͙h͙ ͙n͙g͙u͙y͙ê͙n͙ ͙n͙h͙â͙n͙ ͙v͙ụ͙ ͙c͙h͙á͙y͙ ͙v͙à͙ ͙t͙ì͙m͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙c͙h͙ị͙u͙ ͙t͙r͙á͙c͙h͙ ͙n͙h͙i͙ệ͙m͙ ͙c͙h͙o͙ ͙c͙ô͙ ͙n͙h͙i͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙n͙à͙y͙.͙

͙T͙ò͙a͙ ͙n͙h͙à͙ ͙h͙a͙i͙ ͙t͙ầ͙n͙g͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙c͙ô͙ ͙n͙h͙i͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙b͙ị͙ ͙h͙ư͙ ͙h͙ỏ͙n͙g͙ ͙h͙o͙à͙n͙ ͙t͙o͙à͙n͙.͙ ͙C͙ô͙ ͙n͙h͙i͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙n͙à͙y͙ ͙c͙ó͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙c͙ầ͙u͙ ͙t͙h͙a͙n͙g͙ ͙c͙h͙ậ͙t͙ ͙c͙h͙ộ͙i͙ ͙v͙à͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙c͙ó͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙c͙ử͙a͙ ͙t͙h͙o͙á͙t͙ ͙h͙i͙ể͙m͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙s͙ử͙ ͙d͙ụ͙n͙g͙.͙

“͙Đ͙i͙ề͙u͙ ͙k͙i͙ệ͙n͙ ͙s͙ố͙n͙g͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙t͙r͙ẻ͙ ͙e͙m͙ ͙n͙à͙y͙ ͙t͙h͙ự͙c͙ ͙s͙ự͙ ͙đ͙ã͙ ͙b͙ị͙ ͙x͙e͙m͙ ͙t͙h͙ư͙ờ͙n͙g͙.͙ ͙C͙h͙ú͙n͙g͙ ͙t͙a͙ ͙c͙ó͙ ͙t͙h͙ể͙ ͙t͙h͙ấ͙y͙ ͙c͙h͙ú͙n͙g͙ ͙s͙ố͙n͙g͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙c͙o͙n͙ ͙t͙h͙ú͙”͙,͙ ͙A͙n͙t͙o͙n͙i͙n͙e͙ ͙n͙ó͙i͙.͙ ͙B͙à͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙c͙ơ͙ ͙s͙ở͙ ͙n͙à͙y͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙b͙ì͙n͙h͙ ͙c͙ứ͙u͙ ͙h͙ỏ͙a͙.͙

C͙h͙ỉ͙ ͙c͙ó͙ ͙b͙a͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙l͙ớ͙n͙ ͙c͙ó͙ ͙m͙ặ͙t͙ ͙t͙ạ͙i͙ ͙t͙h͙ờ͙i͙ ͙đ͙i͙ể͙m͙ ͙đ͙á͙m͙ ͙c͙h͙á͙y͙ ͙x͙ả͙y͙ ͙r͙a͙.͙

͙“͙C͙ô͙ ͙n͙h͙i͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙n͙à͙y͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙c͙ó͙ ͙g͙i͙ấ͙y͙ ͙p͙h͙é͙p͙ ͙h͙o͙ạ͙t͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙.͙ ͙T͙ô͙i͙ ͙t͙i͙n͙ ͙r͙ằ͙n͙g͙ ͙đ͙ó͙ ͙l͙à͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙t͙ổ͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙t͙i͙ề͙n͙ ͙t͙ừ͙ ͙c͙á͙c͙ ͙c͙ộ͙n͙g͙ ͙đ͙ồ͙n͙g͙ ͙t͙ô͙n͙ ͙g͙i͙á͙o͙,͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙n͙g͙ư͙ờ͙i͙ ͙t͙r͙u͙y͙ề͙n͙ ͙đ͙ạ͙o͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙n͙g͙o͙à͙i͙.͙ ͙T͙ô͙i͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙c͙h͙í͙n͙h͙ ͙x͙á͙c͙ ͙v͙ề͙ ͙c͙ơ͙ ͙s͙ở͙ ͙n͙à͙y͙,͙ ͙d͙o͙ ͙n͙ó͙ ͙h͙o͙ạ͙t͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙ ͙b͙ấ͙t͙ ͙h͙ợ͙p͙ ͙p͙h͙á͙p͙”͙,͙ ͙g͙i͙á͙m͙ ͙đ͙ố͙c͙ ͙c͙ơ͙ ͙q͙u͙a͙n͙ ͙p͙h͙ú͙c͙ ͙l͙ợ͙i͙ ͙t͙r͙ẻ͙ ͙e͙m͙ ͙H͙a͙i͙t͙i͙ ͙(͙I͙B͙E͙S͙R͙)͙ ͙A͙r͙i͙e͙l͙l͙e͙ ͙J͙e͙a͙n͙t͙y͙ ͙V͙i͙l͙l͙e͙d͙r͙o͙u͙i͙n͙ ͙x͙á͙c͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙.͙

C͙h͙í͙n͙h͙ ͙p͙h͙ủ͙ ͙H͙a͙i͙t͙i͙ ͙c͙ũ͙n͙g͙ ͙đ͙a͙n͙g͙ ͙n͙ỗ͙ ͙l͙ự͙c͙ ͙c͙h͙ữ͙a͙ ͙t͙r͙ị͙ ͙n͙h͙ữ͙n͙g͙ ͙đ͙ứ͙a͙ ͙t͙r͙ẻ͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙s͙ố͙n͙g͙ ͙s͙ó͙t͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙h͙ả͙m͙ ͙k͙ị͙c͙h͙ ͙v͙à͙ ͙đ͙ư͙a͙ ͙c͙h͙ú͙n͙g͙ ͙đ͙ế͙n͙ ͙t͙r͙u͙n͙g͙ ͙t͙â͙m͙ ͙c͙h͙u͙y͙ể͙n͙ ͙t͙i͙ế͙p͙ ͙c͙ủ͙a͙ ͙I͙B͙E͙S͙R͙,͙ ͙n͙ơ͙i͙ ͙c͙á͙c͙ ͙e͙m͙ ͙s͙ẽ͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙s͙ự͙ ͙h͙ỗ͙ ͙t͙r͙ợ͙ ͙v͙ề͙ ͙t͙â͙m͙ ͙l͙ý͙ ͙x͙ã͙ ͙h͙ộ͙i͙,͙ ͙V͙i͙l͙l͙e͙d͙r͙o͙u͙i͙n͙ ͙n͙ó͙i͙.͙

͙H͙ồ͙i͙ ͙đ͙ầ͙u͙ ͙n͙ă͙m͙ ͙2͙0͙1͙9͙,͙ ͙I͙B͙E͙S͙R͙ ͙p͙h͙á͙t͙ ͙h͙i͙ệ͙n͙ ͙c͙h͙ỉ͙ ͙c͙ó͙ ͙3͙5͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙t͙ổ͙n͙g͙ ͙s͙ố͙ ͙7͙5͙6͙ ͙t͙r͙u͙n͙g͙ ͙t͙â͙m͙ ͙t͙r͙ẻ͙ ͙v͙ị͙ ͙t͙h͙à͙n͙h͙ ͙n͙i͙ê͙n͙ ͙t͙r͙ê͙n͙ ͙c͙ả͙ ͙n͙ư͙ớ͙c͙ ͙H͙a͙i͙t͙i͙ ͙c͙ó͙ ͙g͙i͙ấ͙y͙ ͙p͙h͙é͙p͙ ͙h͙o͙ạ͙t͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙ ͙c͙ầ͙n͙ ͙t͙h͙i͙ế͙t͙.͙ ͙8͙0͙%͙ ͙t͙r͙o͙n͙g͙ ͙2͙7͙.͙0͙0͙0͙ ͙t͙r͙ẻ͙ ͙e͙m͙ ͙ở͙ ͙c͙ô͙ ͙n͙h͙i͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙H͙a͙i͙t͙i͙ ͙c͙ó͙ ͙í͙t͙ ͙n͙h͙ấ͙t͙ ͙b͙ố͙ ͙h͙o͙ặ͙c͙ ͙m͙ẹ͙ ͙c͙ò͙n͙ ͙s͙ố͙n͙g͙.͙

͙C͙á͙c͙ ͙c͙ô͙ ͙n͙h͙i͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙k͙h͙ô͙n͙g͙ ͙g͙i͙ấ͙y͙ ͙p͙h͙é͙p͙ ͙“͙m͙ọ͙c͙ ͙l͙ê͙n͙ ͙n͙h͙ư͙ ͙n͙ấ͙m͙”͙ ͙t͙ừ͙ ͙s͙a͙u͙ ͙t͙h͙ả͙m͙ ͙h͙ọ͙a͙ ͙đ͙ộ͙n͙g͙ ͙đ͙ấ͙t͙ ͙t͙à͙n͙ ͙p͙h͙á͙ ͙H͙a͙i͙t͙i͙ ͙h͙ồ͙i͙ ͙n͙ă͙m͙ ͙2͙0͙1͙0͙.͙ ͙H͙ồ͙i͙ ͙n͙ă͙m͙ ͙2͙0͙1͙7͙,͙ ͙L͙u͙m͙o͙s͙,͙ ͙m͙ộ͙t͙ ͙t͙ổ͙ ͙c͙h͙ứ͙c͙ ͙p͙h͙i͙ ͙c͙h͙í͙n͙h͙ ͙p͙h͙ủ͙ ͙d͙o͙ ͙n͙h͙à͙ ͙v͙ă͙n͙ ͙J͙K͙ ͙R͙o͙w͙l͙i͙n͙g͙ ͙n͙ổ͙i͙ ͙t͙i͙ế͙n͙g͙ ͙t͙h͙à͙n͙h͙ ͙l͙ậ͙p͙ ͙đ͙ể͙ ͙đ͙o͙à͙n͙ ͙t͙ụ͙ ͙c͙á͙c͙ ͙t͙r͙ẻ͙ ͙m͙ồ͙ ͙c͙ô͙i͙ ͙v͙ớ͙i͙ ͙g͙i͙a͙ ͙đ͙ì͙n͙h͙,͙ ͙c͙h͙o͙ ͙b͙i͙ế͙t͙ ͙1͙/͙3͙ ͙c͙ô͙ ͙n͙h͙i͙ ͙v͙i͙ệ͙n͙ ͙ở͙ ͙H͙a͙i͙t͙i͙ ͙n͙h͙ậ͙n͙ ͙đ͙ư͙ợ͙c͙ ͙í͙t͙ ͙n͙h͙ấ͙t͙ ͙7͙0͙ ͙t͙r͙i͙ệ͙u͙ ͙U͙S͙D͙ ͙t͙i͙ề͙n͙ ͙t͙à͙i͙ ͙t͙r͙ợ͙ ͙m͙ỗ͙i͙ ͙n͙ă͙m͙.͙

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button